Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
Ik heb nog twee brieven te I have two more tellers to write
schrijven en af te schrijven. and copy.
Zij heeft beloofd of zelf te ko- She had promised either to come
men of haar zuster te zenden-. herself or send her sister.
Hij kan noch zitten noch liggen. Ue is not able either to sit or
lie down.
6. Het subject (onderwerp) wordt slechts voor het eersle
werkwoord geplaatst en niet voor de volgende in denzelfden
zin herhaald.
Mijn broeder ontving hel geld My brother received the money
en qui leerde de rekening. and settled the bill.
Zij weende en lachte beurte- She wept and laughed by turns,
lings.
Wij doen gewoonlijk eene wan- We generally take a walk before
deling voor het ontbijt en breakfast and read or write
lezen of schrijven lot den till dinner-time.
middag.
a) Ilet object wordt slechts voor het laatste werkwoord
;eplaalst, wanneer alle werkwoorden öf in 't geheel geen öf
letzelfde voorzetsel eischen.
Het verbaast en vertoornt mij. Il surprises and vexes me.
Zij kleedde en voedde de arme She clad and fed the poor
kinderen. children.
Ilij denkt altijd aan haar en Ue constantly thinks and speaks
spreekt dikwijls van haar. of her.
b) Wanneer van verscheidene werkwoorden slechts het
laatste een voorzetsel eischt, zoo wordt het object (het zelfst.
naamw. of voornamw.) eersl achter dit voorzetsel geplaatst.
Hij veracht en vreest hem. He despises andis afraidof him.
Ik bemin en acht hem en on- I love, respect and submit to
derwerp mij aan hem. him.
c) Het object moet echter achter de verschillende werk-
woorden herhaald worden, wanneer het eersle van deze een
voorzetsel en hel volgende geen — of wanneer zij verschillende
voorzetsels achter zich hebben.