Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
lOS
5. De voorzetsels slaan voor de zelfstandige naamwoor-
den en voornaamwoorden. Men veroorloofi zich in hel En-
gelsch, vooral in de taal des dagelijkschen levens, de uitlating
van helrekkelijke voornaamwoorden in den vierden naamval;
in zulke gevallen moet hel voorzetsel, dal daarvoor behoort
aan hel einde van den zin verschijnen.
De man, van wien ik spreek, The |/^j^a^^o/ ^^^^^
De kamer, waarin ik slaap. sTee^p^in
a) Hel voorzetsel kan echter niet anders dan aan hét einde
van den zin staan, wanneer that als betrekkelijk voornaam-
woord gebruikt wordt.
]NB. Thai kan slechts als aanwijzend voornaamwoord
een voorzetsel voor zich hebben.
Alles, waarop hij staal (aan- All ihat he insists upon.
dringt).
Ieder, lot wien hij zich Wendde. Everyhodij that he applied lo.
l)i! pen, waarmede ik schreef. The pen thai I wrote with.
d) Wanneer verscheidene op elkander volgende objecten,
welke door ëën werkwoord geregeerd worden, betzelfde voor-
zetsel eischen, zoo wordt dit slechts voor het eerste geplaatst.
Ik heb er. met uwe tante en I have spoken io your aunt and
met uw oom over gesproken. uncle about it.
Ik kan het noch van den een 1 can et) obtain il neither from
noch van den ander krijgen. the one nor the other.
De verbintenis werd door den The bond was signed both by
man en door de vrouw on- the husband and his wife.
derleekend,
Ddl is of door nalatigheid of Thai happened either through
door kwaden wil geschied. from) neglect or ill-will.
c) Hel voorzetsel to, te, wordt slechts voor het eerste van
verscheidene op elkander volgende infinitieven geplaatst.
Hij zal genoodzaakt zijn te huis le He will be obliged to stay at
blijven en op baar le wachten. home and ivait for her.