Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
Dit uitdrukking was even on- Thal ivas an expression as im-
verschoonbaar als onbezon- pardonable as {it was) i'w-
ntn. considerate.
Het » een even ïiuttig als on- It is a book both useful and
derhoudend boek. entertaining.
Zij is eene door iedereen She is a woman respected by
geacbe vrouw. everybody.
Hij is een voor alles legebruiken He is a person fit for every
man. thing.
Een boven alle beschrijving A sight (of spectacle) beautiful
scboon gezicht. beyond description.
De op morgen le verzenden The yoods to be sent off to-
waren. morrow.
Uwe beide, mij in uw waarde Your two young friends recom-
van den Gen dezer aanbevo- mended to me by your favor
len jonge vrienden. (of agreeable letter) of the
èth inst.
3° Een zes voel lange en der- A table six feet long and three
debalf voet breede lafel. feet and a half broad.
Een vier voet diepe sloot. A ditch four feet 'deep.
Een meer dan [over de) zes A man more than {above) six
voel lange man. feet high.
Een huis, dal driehonderd jaar A house three hunderd years
oud is. old.
Dal is een man, die ten minsle That is a man at least eighty
tachtig jaar oud is. years old.
Wijn van zes jaar oud. Wine six years old.
b) Het bijvoeglijk naamwoord wordt achler hel zelf-
ständig naamwoord geplaatst: 1® wanneer er bij zon deren
nadruk op.gelegd moet worden [A'anneer er meer bijvoeg-
lijke naaniw. zijn, moeten de laatste twee door en verbonden
worden, dal vóór een zelfsl. naamw. niel vereiscbt wordt];
bijgevolg al de zoodanige bijvoeglijke naamwoor-
den, die bij waardigheden, ambten, enz. staan, als:
Hij was een vlijtige, oplettende lie was a youth industreous
en leerzame jongeling. attentive and docile
Deze lange, veiderfelijke en This war so lang, ruinous and
kostbare oorlog. expensive.