Boekgegevens
Titel: Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Deel: 4e stukje
Auteur: Stevens, J.
Uitgave: Amsterdam: Schalekamp, Van de Grampel en Bakker, 1871
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8321
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201927
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerboek der Engelsche taal naar Ollendorff's methode
Vorige scan Volgende scanScanned page
99
Breedslraat. — Die? Ik wist niet, dat hij zich equipage aan-
geschaft had, dal moet eersl korl geleden {lately) geweest
zijn. — Ja, eenigen zeggen, dat hij geld in de loterij ge-
wonnen heeft; anderen, dat hij zeer veel van zijn schoonva-
der geërfd heefl; ik geloof, (dat) hij noch het eene noch het
andere (gedaan) heefl, en hij zou heler gedaan hebben zich
in deze tijden geen equipage aan le schafFen. — Ik hoop,
dal hij ze niet spoedig weder zal hebben af le schaGfen. —
Waar hebben uwe dochters kennis met dè beide dames Mei-
ming gemaakt? — Zij leerden ze den vorigen winter kennen,
toen zij in Parijs waren. — Kunt gij mij zeggen, waar ik
uw vader (kan) vinden? — Als (liij) niet op {in) zijne kamer
(is), zoo zult gij hem zeer waarschijidijk (/ dare say) in den
tuin vinden.
Onder de vele eigenschappen {property) der menschelijke
natuur, die bijna de bevalling [comprehension) le boven gaan
[lo exceed U.), behoort {to come) de karigheid {parsimony) der
rijken en de verkwisting {extravagance) der armen. Vele rijke
lieden sparen heden, alsof zij bang waren morgen le moeten
verhongeren {to starve II.), en de beboeftigen verleren dik-
wijls in een uur, dal {uhnt-o/) zij er dikwijls een jaar gebri'k
om moeten lijden {lo feel the want). Deze eigenschappen zijn
des te onverklaarbaarder [unacountable), omdat de gierigheid
vooral {chiefly) bij {in) oude lieden de overhand heeft {to be
found to predominate), die (locb) den dood dagelijks verwach-
ten kunnen, en de verkwisting vooral bij de jongen, die
billijkerwijze hopen mogen, lang le leven — als of oude
lieden bun geld opspaarden {lo hoard R.) omdat zij hel niet
noodig kunnen hebben {to want) en junge lieden bet wegwier-
pen, omdat hel voor hun onderhoud {subsistence) noodzake-
lijk is. Deze handelwijze {conduct) kan {must) slechts worden
toegeschreven {to ascribe R.) aan de onbezonnen {inconside-
rate) liarlslucblen en de dwaasheid van den mensch; want ik
kan daarin noch zin noch versland vinden.