Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
97. Soms is er onderscheid in beteekenis tusschen dezelfde
woorden, naarmate zij s of en krijgen
Deze broeders, zusters (kinderen derzelfde ouders)
haten elkander. De broederen en zu s t er en (der ge-
meente) waren in den gebede vereenigd.
De hemels dezer ledikanten zijn fraai bewerkt. De
hemels op die schilderijen zijn al te blauw. De hemelen
vertellen Gods eer.
Er zwerft hier eene bende heidens (Zigeuners) rond.
Zijn zoon is als zendeling onder de heidenen gegaan.
De knechts van dien timmerman hebben het werk gestaakt.
Ginds waren de knechten bezig, hunne wapens blatik te
schuren. Een tiental krijgsknechten, wapenknech-
ten bewaakten dien post. Wij zijn niet meer de knechten
(slaven) van den tiran; wij hebben onze vrijheid heroverd.
Hij schreef eenige letters op het papier. Ik haast mij,
uwe geëerde letteren te beantwoorden. De i^e eeuw heet
het bloeit ij dperk der Nederlandsche letteren.
De mans droegen jassen met zeer lange panden; de vrou-
wen wijde hoepelrokken. Twee mann eti, met stokken ge-
wapend, liepen voorop.
Die meisjes beklemden hare middels door een corset.
Wanneer gij geene andere middelen aanwendt, zult gij
uw doel niet bereikeii.
Eene evenredigheid bestaat uit de gelijkheid van twee
redens. Welke redenen hadt gij voor deze handelwijze ?
De schilder kwam van zijn uitstapje thuis met eene porte-
feuille vol studies. Na de voltooiing zijner s t u d i e ti
deed hij eene groote reis.
In die kamer stonden twee tafels. Aan den wand van 't
schoolvertrek hingen de tafels van werkzaamheden. Mozes
kwam van den berg met twee steenen tafelen.
De vaders dier knapen weigerden hun verzoek. De dich-
ters prijzen den moed onzer vaderen.
De wapens dier twee steden gelijken veel op elkander.
De oproerlingen roofden de wapens uit het arsenaal. Ein-
delijk vatte het volk de wapenen op tegen zijne onderdrukkers.