Boekgegevens
Titel: Korte Nederlandsche spraakkunst
Auteur: Terwey, T.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1884
3e, herz. dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8272
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201901
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Nederlands, Grammatica's (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korte Nederlandsche spraakkunst
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
nieuwe knecht zeer goed. In zoo verre hij zonder boos
opzet heeft gehandeld, valt zijn gedrag wellicht te veront-
schuldigen. Er verliepen zes weken sedert zijn vertrek, zon-
der dat wij eenig bericht kregen. Ik ben de deur niet uit
geweest, behalve dat ik eene enkele boodschap heb gedaan.
Hij had niets in zijne portemonnaie, dan eenige centen — be-
halve dat hij eenige centen in zijne portemonnaie had.
Hij is mij voorbij geloopen, zonder mij te groeten.
9. Vergelijkende bijzinnen.
Zij geven iets te kennen, waarmede men 'tgeen in den hoofd-
zin staat, vergelijkt.
Gelij k zijn vader, zoo heeft hij mij altijd eerlijk behan-
deld. Zooals de meeste Oranjevorsten, had ook de prins een
stalen geheugen. Het bevalt mij op Beekzicht zoo goed, als
het mij in Holland bevallen kan. Het beviel mij bij die menschen
evenmin als hem. Hij hield zich, alsof hij niets van
"t nieuwtje wist = a Is wist hij niets van 't nieuwtje — of
hij niets van 't nieuwtje wist. Zij is veel levendiger, dan
hare zuster. Ik be7i meer aan Java gehecht, dan ik u kan
zeggen.
Soms drukken de bijzinnen iets uit, dat in eene zekere ver-
houding staat tot iets, dat in den hoofdzin wordt gezegd.
Hoe ouder men wordt, des te meer begint men zijne
wenschen te matigeti. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
Naarmate het onweder voorbijtrok, werden de beesten
rustiger.
179. Bijna alle voorbeelden van samengestelde zinnen, die
wij boven hebben gegeven, bestonden uit twee enkelvoudige
zinnen. Zeer dikwijls bestaan zulke zinnen echter uit meer dan
twee enkelvoudige, daar het gebeuren kan, dat óf de beide
nevengeschikte deelen van een' samengestelden zin, of de hoofd-
zin, óf de bijzin weer samengesteld zijn. Zoo bijv. in: Hopman
Peter liet de beurs in Juliaans hand glijden met een" spot-
achtigen blik, maar nauwlijks had deze haar gevat, toen hij
haar over den wagen Jieen wierp in den vliet, waarlangs zij