Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
mmm
afwisselend e»i doeltretfend. Het zijn gesprekken uitliet dagelijksche leven over onder-
werpen, welke men gewoonlijk in beschaafde kringen bespreekt, daarbij ook tooneelen
of fragmenten uit Fransche tooneelspelen, en bovendien idiomatische zegswijzen meest
in korte zinnen (Phraseologie), een en ander in 12 groepen.....Dat de Fninsche
tekst goed en betrouwbaar is, daarvoor staat ons borg de naam van den bij de
nieuwere taalkenners als romanist zoowel als anglicist met roem bekenden Noorschen
geleerde, de moeite en tijd, die deze uitstekende kenner van het moderne Fransch
aan de samenstelling en schifting der stof, aan het onderzoeken, verbeteren en toe-
licliten der taal van den tekst besteed heeft, en de gewaardeerde hulp, die bij het
vaststellen van het tegenwoordig gebruik der lovende taal verleend is door verschei-
dene deskundige leeraren en geleorden, vooral van Fransche afkomst, van mannen
als G. Paris^ Brml, A. Darmest/'fer en Paul Passij. De nuttige aanmerkingen aan
den voet der bladzijden en de bëlangrijke toevoegsels en verbeteringen zijn in zekeren
zin een doorloopende commentaar, waarin de schrijver, waar zulks hem noodig toe-^
schijnt, zijne beslissende meening over een bepaalde uitdrukking toelicht of vaststelt
en zijn inzicht door de aangevoerde afwijkende en ook soms van elkaar verschillende
oordeelvellingen zijner zegslieden in enkele gevallen volledig maakt. Onder die omstan-
digheden moet het bijna onmogelijk zijn in den Franschen tekst werkelijke fouten of
ook maar onnauwkeurigheden en slordigheden te ontdekken. In dit opzicht overtreft
Storm al zijne voorgangers, die in hunne werken hetzelfde of .een dergelijk doel
beoogd hebben.....De bedoeling om het werk ook als schoolboek te doep dienen
verklaart de grammatische schikking der stof (in 12 groepen), die mij eerst-eenigszinB
wantrouwend maakte. Na een tamelijk nauwkeurige lezing van den inhosd moet ik
getuigen, dat gelukkig door het »grammaticale element" den Franschen tekst ge^n
geweld is aangedaan en dit in geenen deele geschaad heeft aan de zuiverheid vnn de
uitdrukking.....Werkelijk zijn de /J/aioöf'^fi®/^''oncais reeds in verscheidene scholen
in het Noorden, en, zoo ik verneem, ook in een inrichting hier in Hamburg met goed
gevolg gebruikt."
Prof. J. Sarrazix (Freibiirg^ Baden) ^ in Franco-Gallia ^ Mei 1889, » . . . . Het
nieuwe in zijn [Storm'sJ methode is de groepeeri^ van de stof der gesprekken. In
plaats van ze naar den inhoud te rangschikken, heeft de zeer verdienstelijke hoog-
leeraar aUjetaeene spraakkunstige gezichtspunten voorop gesteld, zoodat de afzon-
derlijke hoofdstukken niet bijv. tot titel dragen: »Toilette, Kleeding, Huishouding,
Schouwburg, enz.", doch: »Bepalend lidwoord, Niet-bepalend lidwoord, Persoonlijke
voornaamwoorden, enz." Natuurlijk oefenen de samenspraken tegelijkertijd in het
gebruik van andere taalverschijnsels.
De afzonde)'Iijke gesprekken zijn deels zelf afgeluisterd, deels door den schrijver
met zorg uit de nieuwere letterkundige werken getrokken (zorder y ' uit te
sluiten). Zij geven dus echt en elegant, modern Fransch in hoogst an ■ •'iiV'-^
vorm. De gesprekken zijn kort, vol afwisseling en zoo talrijk, dat i.
een degelijke kennis van elk onderdeel der spniakkunst te vüv*«'erven.....Het boek
beveelt eigenlijk zich zelf aan. Schrijver dezes vervult echter een aangename plicht,
als hij zijn collega's met nadruk er op opmerkzaam maakt. Zeer veel zal ieder tot
verlevendiging van het onderwijs, en tot opfrissching van de aan de lectuur aan te
knoopen spreekoefeningen uit Storm's Leerboek putten, nog meer zal de verder
gevorderde leerling er uit leeren, die na de schoolstudie volbracht te hebben, de
opgenomen kennis praktisch toepast.....
Het zou moeielijk vullen in het praktisch ingerichte en uitstekende boek eenige
ongebruikelijke of overbodige uitdrukkingen aan te wijzen."
Ten slotte zij hier nog gezegd, dat het boek kan aansluiten aan de leeistof der
le klasse der II. B. S. en in twee jaar (eerste helft in de 2e, tweede helft in de 3e
klasse) kan worden doorgewerkt.