Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
Vertaling van eenige iiittrekNels uit de beoordeelingen in buiten-
landsche tijdschriften van 8T0RM8, Fransche Spreekoefeningen.
Prof. Hjalmar Edgren, State University of Nebraska., U.S.^ schryft.in: Modern
LangUage Notes, Juni 4887, »..',. De oefeningen, béstaande uit korte samenspraken
over allerlei onderwerpen, zijn zoo ingericht, dat ze de verschillende rededeelen in
het gebruik toelichten, en elke daarin voorkomende zin is leerrijk en het onthouden
waard. Hef lijdt geea twijfel, dat een niet genoeg te waardeeren gemakkelijkheid in
het natuurlijk en toch oordeelkundig aanwenden der taal zal verkregen -worden door
het'gebruik van zidke oefeningen, dié alle ontegenzeggelijk in welgekozen., idiomatische
Fransche uitdrukkingen vervat zijn . . . Prof. Storm's degelijke arbeid zal bepaald
een deugdelijke hulp bieden aan eiken leerling, die het boek gebruiken wil, ten einde
een goede kennis van het gesproken Fransch te venverven."
Paul Passy, professevr de langües vivantes ä VËcole normale des histituteurs
de la Seine, in Dhi Fonètik Titcer (The Phonetic Teacher), 2 Februari 1888, »...De
le uitgaaf van dit werk was in drie maanden uitverkocht. Dit is genoeg om de waarde
er- van te kenmerken. .En inderdaad, nu we het systematisch onderricht van de
spraakkunst óf weglaten, öf beperken, en er toch geen zelfbewuste kennis van een
taal kan bestaan "zonder spraakkunst, mag men vragen, wat nuttiger zijn ka« dan
.een reeks oefeningen, die achtereenvolgens de voornaamste taalverschijnsels de revue
laten passeeren, niet in den vorm van dorre, abstracte regels, maur zóó sUs ze zich
werkelijk VQprdoen, oefeningen, waaruit de leerlingen zelf, eenvoudig door waarnemen,
de regels kunnen afleiden.
Dezelfde^ over de Duitsche bewerking, in Dhi Fonètik Titcer., Juli 1888. — We
hebben niets toe te voegen aan het gezegde dan dit, dat de Duitsche vertaling uit-
stekend is, en dat het Fransch nogmaals zorgvuldig herzien is door de heeren G. Pjms
en A. Darmesteter, die het met verscheidene belangrijke opmerkingen hebben verrijkt.
Dat i^ genoeg om het werk aan te bevelen. -
■■ O. Jespersen, Deensche philoloog en phonetist, in Vor Ungdotn [Onze Jeugd,
pedagogisch tijdschrift], 1888, p. 478 en v. — '»... . Het feit-, dat in ruim één j^r
twee Noorsche uitgaven, een Deensche, een Zweedsche, een Duitsche, een Neder-
laudsche (ook een Finlandsche wordt aangekondigd) verschenen, bewijst, dat het boek
. zijn publiek heeft gevonden, dat het naar verdienste weet te waardeeren. .... Het'
'boofdkénmèrk dezer spreekoefeningen kan stellig in ééh woord samengevat worden:
zij zijn idiomatisch.....In vele gevallen komen de verschillende talen overeen in
betrekking tot zulke synonieme uitdrukkingen, van welke de eene meer Uterarisch,
deftig, kleurloos is, de andere meer alledaagsch, idiomatisch, karakteristiek, doch in ■
de meeste gevallen zijn de talen juist in de eenvoudigste spreekwijzen van het dage-
lijksch. lever het meest uUeénlooppnd; vandaar het stijve, 'dat bijna altijd de uitdruk-
-^^Pfeii van den vreemdeling aankleeft, hoe goed hij de taal ook heeft bestudeerd. De
gewone" leerboeken slaan zoo goed als geen acht pp het idiomatische van de taal....
Prof. Storm heeft in zije Englische Philologie getoond een buitengewoon scherpen
blik te bezittep voor het idiomatische van de Engelsche taal; hetzelfde fijne taalgevoel
en een even grondige kennis van het Fransche taalgebruik blijkt op elke bladzijde
van het besproken boék", en men moet hem daarvoor ten. zeerste dankbaar zijn, dat
hij niet,, zooal's in ^ijn vroegere werken-, voor-studeerenden en leeraren alleen geschre-
ven'heeft,-maar zijn rijke stof ook voor dezulken heeft verwerkt, die alleende
beginselen der taal kennen. De schrijver .heeft geen moeite ontzien om overal het
beste en betrouwbaarste te geven. De rangschikking der stof met het tweeledig doel.
om natuurlijke gesprekken en tegelijk verwante grammaticale verschijnselen bijeen
te geven, is in den regel uitstekend geslaagd,
Dr. a; Rambeau^ prof. am WiJhelmgymnasiwn., Hamburg, \n\\Qi Zeitschrift fUr
Hen franzosische Sprache und Literatur^ Dec. 1890 — d ♦ . . . De inhoud is rijk.