Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
XVI VOORREDE.
geraadpleegd, die mij allen zeer bereidwillig hunne zeer zaakkundige
raadgevingen ten beste gaven, waarvoor ik hun hier mijnen warmen
dank i)etuig. Ik heb dus geene moeite ontzien om den Franschen tekst
zoo nauwkeurig en idiomatisch mogelijk te maken.
Ook aan de IhiHnche vertaling is de grootste zorg besteed. De Flansche
tekst is eerst <loor den Heer Dr. i.. fkies met mijne medewerking ver-
taald, en deze vertaling is gedurende het drukken door den Heer Di'.
viKTOU. professor te Marburg, den Heer Ai.B. rkneckk, directeur te
lk»rlijn en anderen herzien. Waar de opvatting verschilde, heb ik meer-
nuilen met mijne geëerde medewerkers geraadpleegd en getracht het
beste te kiezen, om zoowel een getrouwe als eene idiomatische vertaling
te verkiijgen. Ik breng hun allen mijnen vriendelijken dank voor de
levendige belangstelling, die zij in mijn werk hebben getoond.
liinnen kort zal ook eene Nederlandsche uitgaaf het licht zien l)ij den
Heer .i. n. \voj/rKHS te (Vroningen: de Nederlanrlsche vertaling iloor den
Heer r. M. rohkut. leeraar te Amsterdam. >
Aan ilit werk heb ik veel tijd en moeite ten koste gelegd en daar-
mede een reeds lang opgevat plan verwezenlijkt. Met den wensch. dat
het moge bij<1 ragen tot verbetering van het taalonderwijs, beveel ik het
aan in de welwillende aandacht van het publiek.
('iiKiSTiANiA, .lanuari 1888. .ron. storm.
De bovengemelde Nederlandsclie uitgaaf is thans verschenen. De be-
werker lieeft daarin ook getracht de Nederlandsclie spreektaal zoo ge-
trouw mogelijk weer te geven. Hij is daarbij kunnen te rade gaan met
zijn collega, den heer Dr. h. <v. koij.kwmn , die zeer berei<ivaardig de
drukproeven met hem beeft lierzien , en wien bij daarvoor zijn bartelij-
ken dank betuigt.
Amsterdam. September 1888. r. m. r.
VOOHHKinCHT VAN DKN TWEKDEN DRUK DEH
NEDEREANDSCHE UmVAAF.
Schrijver en bewerker hebben er naar gestreefd, alle mogelijke verbe-
teringen aan te brengen in dezen tweeden di uk. Moge het werk zich
«laardoor nieuwe vrienden vei-werven.
Amsterdam, .luni c. m. r.