Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. XV
vei'sclieidene gedrukte vellen bij het cori-igeeren te doorloojien. MejullVouw
SOPHIK CAPPKKEX, leerai'es in de talen te Christiania., heeft mij dooi-
hare zeldzame vertrouwdheid met de Fransche taal lierhaaldelijk haai*
gewaardeerde!! bijstand vei'leen<l. De heer viCTOR molard. sedert langé
jaien mijn viiend, een fijn beschaafde Fi'ansche musicus en lettei'kun-
dige % die ver-st^heidene jaren te Chiistiania dooibiacht en aan wiens
vertrouwelijke!! omgang ik een groot deel te danken heb. van wat ik
van het Fianscli ken. heeft niij vaak !net raad en daad bijgestaan. Den
heer Paul passv . leei aar te Xeuilly, den bekenden beoefeüaai- (lei
phonetiek en heivoi'uie!' de!' spelling, die zijne moedertaal en vei-schei-
dene Fu!opees<'he talen uitstekend vei^^taat, een geleerde, begaafd met
een fijn gevoel voo!- het levende, idiomatische taalgebiuik, ben ik groo-
ten dank schuldig vooi' <le be!'eidwillighei<l, waarmede hij den Fmnschen
tekst bij liet corrigeeien der drukproeven heeft dooigezien. De beioemde
taalvo!schei-. Professoi- hrkai. , heeft de goedheid gehad, het eei'ste vel
in drukproef door te zien. Ook andere Fi^ansche viienden heb ik bij
gelegenheid om laati gevraagd.
De eeiste, Sooi'u'eetjschi' uitgaaf veischeen iii Februaii IHH7 eu maakte
zulk een opgang, dat leeds na verloop van diie maanden eene nieuwe
uitgaaf moest woiden begonnen. Toen weid de Fiansche tekst op nieuw
«loor den Heer passv heizien. Ook kon ik mij veischeidene wenken en
opmerkingen van de zeer gunstigste recensies der Ie uitgaaf ten nutte
maken, vooral ilie van den Heer rübkrt, leeraar te Amsterdam.
De Deensdie uitgaaf wei'd tegelijk met de Nooi-vveegsche bewerkt; zoo
namelijk, dat het Noorweegsch geiluiende het afdrukken door den Heer
.lÜL. SCHIÖTT, caiul. tnd'f.^ in het Deensch wer<l verandei'd. Dit Ls lu^t
eei'ste boek, dat tegelijk in het Noorweegscli en het Deensch verschijnt.
Het oiïderscheid, vooral van de omgangstaal, ilie hier woidt gegeven, is
gioot genoeg om dit in een schoolboek gewenscht te doen zijn. De Noor-
weegsche en <le Deensche uitgaaf veischenen bij ovi.DKNbAL te Kopenhagen.
Ook eene Zweedsc/ie uitgaaf is in 1H87 verschenen bij de Heeren p. a.
NORSTKDT eu ZONEN te Stocklioliu ; de Zweedsche vertaling van den Heer
Dl'. J. visiNiJ. ilocent te Luiid.
Ten einde de DuUnrhe uitgaaf zoo volmaakt mogelijk te doen worden,
weid de Fransche. tekst van de tweede Noorweegsche uitgaaf nogmaals
zo!'gvuldig hei'zien. In alle eenigszins twijfelachtige gevallen heb ik de
vooi'uaamste Fransche autoriteiten op taalgebied, nmnnen als (iASTON
i'ARi.s, A. liARMKSTETER, p. i'ASSV ei! mijne overige Fransche vrienden-j-
• Uitgever vaii Le Jeune P<>1 ijfflotte^ vertaler van van verscheidene sprookjes van
Asbjömsen, enz.
f Waar mijne autoriteiten verschilden in opvatting, heb ik het uitdrukkelijk
vermeld, daar dit bij eene taal met zulk eene vaste overlevering, als de Fransche,
van bijzonder belang is.