Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
XIV VOORREDE.
zegswijzen', koite aanhalingen e. a. bijeengebracht, voornamelijk zulke,
die in de gesprekken niet te pas gebracht zijn. Ten laatste volgt eene
korte oefemuf) tot het terugvertalen uit de moeilei-taal iu liet Fransch, die
• een herhalingscui'sus tot bevestiging en onderzoek van het geleerde vormt.
Ik heb een zeker aantal gemeenzame zinswendingen (meest door ../V/»i."
aangeduid) opgegeven, niet zoozeer met de bedoeling, dat de vreemdeling
ze zelf zal gebruiken, als wel, dat hij ze zal kennen en begrijpen. Vooral
in den beginne moet «Ie vreemdeling in het gebruiken van de vrije nit-
drukkingen der omgangstaal voorzichtig zijn. Naarmate hij echter met
de taal vertrouwil raakt en met vreemdelingen in vertrouwelijken omgang
komt, zal hij langzamerhand leèi-en, zich in dit ojizicht vrijer, doch
weer niet te vrij, te bewegen. Reeds van den aanvang af moet hij ech-
ter al het opgesierde, gekunstelde en opgeschroefde zorgvuldig vermijden.
De e envqudi </ s te u i tdru k k i ng i s- 11 ij d e beste.
T)e omgangstaal bestaat uit vele lagen. Tnsschen de fijn beschaafde
taal en <le platte volkstaal liggen vele trappen. Door veelvuldig gebruik
wordt het gemeenzame vaak veredeld: wat oorspronkelijk ))lat was,
wordt dikwijls ten slotte goed en bruikbaar, ofschoon puristen zich er
tegen verzetten, zooals bijv. met ^a en dn bon vin het geval is. Velen
zijn van meening, dat een vreemdeling zich nooit zulke vrijheden mag
veroorloven. Als hij het echter goed en met overleg doet, geschiedt het
zonder aanstoot. Eene goede uitspraak en eene idiomatische wijze van
zich uit te drukken dragen er veel toe bij om ilen vreemdeling metter-
tijd niet meer als vreemdeling te doen beschouwen.
De hoogere cursus (cours supérieur) zal in het bijzonder de werk-
woorden en de partikels met hunne syntaxis behandelen. kortom het
moeielijker deel der taalvormen en hunne verbindingen, doch ook dit
beperkt tot ile leven<le taal. Het tijdstip voor het verschijnen van dezen
cui-siis is nog niet be}>aald.
Het is mij een aangename plicht, al dengenen dank te zeggen, die
mij bij de uitvoeiing van het werk behnlpzaam zijn geweest. Om het
huidige gebruik zoo zeker en nauwkeurig mogelijk weer te geven, heb
ik een groot aantal deskundige Franschen, en onder dezen eenige der
voornaamste Fransche taalvorschers, geraadpleegd. Bij de eerste Nooi-
weegsche uitgaaf heeft de heer c. s. nicolaysen, bachelier és lettres.,
cand. jar., in Frankrijk uit Noorsche ouders geboren en daar opgevoed,
de goedheid gehad hef geheele manuscript door te zien. Zoowel hij' als
de heer alb. biciieray, licencié en droit^ hebben zich de moeite getroost
' Verscheidene spreekwoorden en zegswijzen, zoowel hierin als elders, zijn archa-
ïstisch gevormd, doch in het dagelijksch gebruik bewaard gebleven, en worden
daarom tot de levende taal gerekend.