Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. XIII
Uet origineel zóó nabij te komen, als zulks met bet idioom vereenigbanr
was. Sommigen zullen wellicht eene vertaling overtollig vinden, vooral
diegenen, die willen, dat de leeiling zonder behulp van de moedertaal
in de vreemde taal zal indringen. Ik heb juist de vertaling er bij ge-
voegd . opdat de lezer zonder moeite den zin begrijpen en zich des te
gemakkelijker in den Franschen tekst verdiepen kan *.
Den lezer staat het viij, slechts daar de vertaling te gebruiken, waar
hij dit tot goed begrip noodig vindt of zich <le eigenaardigheden der taal
wil inprenten. Niets scherpt het gevoel voor idiomatische zinswendingen
meer. dan het vergelijken met de wijze van uitdrukking der moedertaal.
Daarentegen heb ik de uitspraak niet aangegeven, daar dit naast de
vertaling te veel plaats zou eischen en in een boek voor meergevordei-
den minder noodig scheen. Buitendien is voor de Fransche uitspraak
door boeken als franke's Phrasps. passy's F^ranenh pnrJé g\\ nEVFR's
uitstekende Frnnzösische Phonrfik goed gezorgd.
In het Ie hoofdstuk wonien voorbeelden van het bepalend en niet-
bepalend li<lwoord gegeven: tegelijk vormt dit hoofdstuk eene inleiilinz
tot allerlei zaken uit het dagelijksch leven. Hoofdstuk H geeft uitvoerige
voorbeelden van het moeielijke deelend lidwoord, waarvan het gebruik
of de weglating vaak zoo willekeurig schijnt. Hoofdstuk III behandelt
het meervoud, hoofdstuk IV de geslachten en daarbij ook de bijvoege-
lijke naamwoorden, hoofdstuk V de trappen van vergelijking, hoofdstuk
VI de telwoorden (waarbij het geld. de gewichten, tijdsindeeling enz.).
Hoofdstuk VII en volgende behandelen <le voornaamwoorden in eene
groote menigte van vooibeelden. welke onvermijdelijk is om den leerling
met het gebruik er van vertrouwd te maken. Daar buitendien op elke
blailzijde van het boek de gewone werkwoonlen. de gebruikelijkste par-
tikels en <le eenvoudigste zinsvormen vooi komen. vormt het een afge^
rond (feheel, dat <len lezer in den eenvoudigsten vorm der Fransche
omgangstaal binnenleidt.
Aan het slot van elk hoofdstuk heb ik onder den korten titel van
,.P h ra spo l off i r' een bloemlezing van losse zinnen, spreekwoorden.
• .Met de vertaling heb ik ook een ander doel gehad, namelijk, den Franschen en
andere niet-Germanen een gemakkelijk middel te verschaffen, om de Germaansche
talen te leeren kennen. Bij deze gelegenheid moet ook een ander boek worden ver-
meld: Neuer diinisch-norwegischer Sprachführer mit einer kurzen Grammatik und
Angabe der Aussprache von svend christenskn , Weenen, brockhausen en
BRäUER |1887|. Dit boek is grootendeels niets anders dan een plagiaat van mijne te
Christiania in 1881 verschenen uitgaaf van Bennett's Phrasebook (Selection of Phra-
ses for Tourists travelling in Norway)^, slechts een weinig anders ingericht en met
onbeduidende toevoegsels, daarentegen met niet weinig fouten en verkeerd begrepen
uitdrukkingen vermeerderd. De schrijver vermeldt met geen woord, wat hij aan mij
verschuldigd is.