Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORREDE. XI
ke/ijksfe en meest lijpisc/ie n i t d rti kking en te kiezen. Men
moet een goeden grondslag leggen, waarop de leerling later kan voort-
bouwen. Op liet eerste gezicht schijnt het spreekrnateriaal oneindig te
wezen: als men zich echter tot het werkelijk noodzakelijke beperkt,
woi'dt de taak boven verwachting verlicht. Door deze uit het leven ge-
grepen gesprekken verkrijgt men niet slechts goede spraakkunstige voor-
beelden , maar men verwerft ook eene heerschappij over de taal. als
door de degelijkste grammatici zonder de vereischte oefening in het
spreken niet wordt bereikt.
Mijne metljode is gegrond op de beide volgende, door de ervaring
aangegeven stellingen:
i. Men teert levende talen meer door hef nadoen dan
uit regels. Het is noodzakelijk de grondregels te kennen, doch het
bijzondere en fijnere wordt gemakkelijker en zekerder door het bestu-
deeren en het nabootsen van goed gekozen stukken geleerd. Het is ge-
makkelijkei' en zekerder zich elke op zich zelf staande eigenaardigheid
van het taalgebruik door de practijk toe te eigenen, dan het uit alge-
meene theoriën af te leiden.
Degenen, dieverscheidenetalen kennen^ hebben deze
tnjna at Ie nit boeken^ en wel uit g emak kelij k e ^ sam en han-
gende teksten^ geleerd. De taal uitsluitend door het oor, door het
verkeer met buitenlanders willen leeren . staat gelijk met zijn tijd te
verliezen. Er zoude op deze wijze een veeljarig verblijf in het buitenland
noodig zijn, om zich ook slechts eene enkele taal als de Fransche eigen
te maken. Tolken, die vele talen keimen*, hebben hun gansche leven
niets anders ge<laan dan ze spreken, en hebben meestal slechts opper-
vlakkige kennis.
Mijn boek is geen boek voor eerstbeginnenden; het vormt een .,middel-
cursus" {coiu's mogen)', het is bestemd voor hen, die vooraf een elemen-
tair leerboek, een korte spraakkunst en een gemakkelijk leesboek hebben
doorgewerkt, ook het een en andei- hebben gelezen en twee of drie jaar
het Fransch hebben beoefend. Het is in de eerste plaats voor volwas-
senen bestemd, vooral voor diegenen, die piivaatonderwijs ontvangen
van een kundigen onderwijzer, bij voorkeur een Franschman. Het moet
de leemten van het gewone schoolonderwijs aanvullen. Daarom bevat het
ook eenige geheel elementaire samenspraken (vooral aan het begin van
elk hoofdstuk) tot herhaling van de eei-ste beginselen, opdat de grond-
regels zoo duidelijk mogelijk uitkomen.
Het boek zal ook zonder veel bezwaar in de middelste of hoogste
klassen der scholen of in bepaalde inrichtingen van onderwijs gebruikt
kunnen worden. In Skandinavië is het ten nnnste met goed gevolg in
verscheidene scholen ingevoerd. Ook aansta-ande leeraars en ]diilologeti
in de nieuwe talen hebben het met voordeel .gebruikt, ten deele onder