Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
X VOORREDE.
In fin. eeu voorzetsel in plaats vaii een voegwoord! // faut souvent faire
dl' la nécessité verhip 105 (zonder la op 90). Trop est ma! saiyi, lOr».
trop est malsain. 40, germanisme - al te veel is ongezond. Qnanf à
Dieu ^ toutes choses sont possibles ^ 107. wat ongeveer zou beteekeneiK
Wat God betreft, van hem kan men zicli alles denken. Merkwaardig is
ook: on n'a jonmis vu tant de gneux g uésants ^ H2, waarin het zon-
derlinge van het verouderde gtieusanf nog verergerd wordt door eene
dialectische Duitsche e voor ö. A-t-il étudié en médecine? is veron-
dei'd: thans zegt men étudier la médecine^ docli étudiant en médecine,
docteur en médecine. Bovendien is de stijl doorloopend gemaakt en
opgeschroefd en de inhoud vaak beuzelachtig.
F. FRANKE, Phrases de tous les jours. Heilbronn 1880, bevat eene
goede keuze van idiomatische volzinnen , naar bepaalde begrippen geor-
dend, docli slechts losse zinnen, geen gesprekken, en laat de spraak-
kuïist buiten spel. De tekst is in de gewone spelling en in nauwkeurige
phonetische transcriptie. In het phonetisohe gedeelte ligt de voornaamste
venlienste van het boek.
Wegens het gebrek aan doelmatige leerl)oeken moet de vreemdeling
zich jaien lang in Frankrijk ophondett, om met moeite, voet voor voet
deze onontbeerlijke stof te verzamelen. Hoeveel tijd heeft men niet reeds
alleen daartoe noodig, om de Franschen te verstaan! En als men einde-
lijk zoover is gekomen, dan is vaak de tijd voorbij, en men moet onver-
richter zake naar huis gaan. In allen gevalle moeten de meesten zooveel
tijd en moeite besteden alleen on» de taal te verstaan. dat voor het
waarnemen van, het doordringen in de taal slechts weinig over blijft.
En hoevelen. als zij ook al de taal eenigermate verstaan, ontbreekt het
rnin of meer aan de gave van opmerken. Ook «Ie scherpste waarnemers
bemerken niet alles. Daarom moet de arbeid verdeeld worden. Men moet
kunnen steunen op vertrouwbare waarnemingen van anderen.
Deze rnoeielijk verkrijgbare stof heb ik zoo mogelijk den lezer bij
voorbaat willen verschallen, opdat hij voldoende toegerust naar Frankrijk
kan gaan. zonder daar zijn tijd te moeten verliezen. Wanneer hij eerst
geleerd heeft zich met een zeker gemak in de grondvormen der gespio-
ken taal te bewegen, dan komt de verdere volmaking, Ie perfectionne-
ment, betrekkelijk zonder moeite. 11 n'y a que le premier pas qui coûte.
Er is een rijke voorraad van voorbeelden noodig om den leerling vast-
heid in het gebruik van woonlen en vormen te verechalfen. Daarom
moeten deels dezelfde, deels overeenkomstige of verwante wendingen
vaak wederkeeren, en is het juist een voordeel van den vorrn der
samenspraken, dat deze zulks op eene natuurlijke wijze veroorlooft. Het
is echter bepaald onmogelijk alle uitdrukkingen der spreektaal te geven:
dit zou slechts verwarring stichten en schaden. Het komt er veeleer op
aan, de zoowel grammatisch als phraseologisch noodza-