Boekgegevens
Titel: Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Auteur: Storm, Johan; Robert, C.-M.
Uitgave: Groningen: J.B. Wolters, 1892
2e Ned., herz. uitg.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 8245
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201890
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Franse taalkunde
Trefwoord: Frans, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche spreekoefeningen tot gelijktijdige beoefening van de spraakkunst en de gesproken taal: middelcursus
Vorige scan Volgende scanScanned page
' Wel komt il fume als literarische uitdiukking voor; bij mttrè: il fmne dans
cette chambre; doch de idiomatisohe uitdrukking van de spreektaal is <;a fume.
PASsy schrijft mij hierover: ^Pour tnol^ il fame ici apiieUerait tout de suite la
question: qui est-ce qui fume"? Il tend à perdre son rôle impersonnel: on
dit dt'jà quelquefois: ça pleut fwat natuurlijk niet nagevolgd moet worden). —
.le ne dirais que: ça fume"

VOORREDE. DC
Av/i. Telkens komt men met vreemdelingen in aaniaking. Nu redden
/.ich de (iei manen, /.ooals Duitschers, Engelsehen en Seandinaviërs,
tegenover elkander tamelijk wel, ofschoon in het Engelsch de uitspraak
«Ml in het Duitsch de sfaaakkimst moeiel^k!ie<len opleveren. Anders staan
de zaken met eene taal als de Fransche, waarin alles, klank zoowel als
wijze van uitdrukking, zoo verschilt van het wezen en den geest der
Germaansche talen. Zooals tlians het onderwijs gewoonlijk gegeven wordt,
leert men slechts weinig van <le werkelijke, levende taal en blijft «laarom
tegenover den vreemdeling ieder oogenblik steken. Hoeveel studeerenden
bijv. (bij ons in Noorwegen ten minste) zijn er wel, die zinswendingen
als je me Ie demande of c'est aimable à vous (niet d e vous) of c'est an
ami à moi kennen? Hoeveel het onderschei«! tusschen faire feu ^ faire
dn fea^ il »j a hi feul Hoeveel weten er, dat men widiswaar zegt cela »
me fait de la peine., doch cela me fait plaisir (niet <iu jjlaisir)! ,,Het
i'ookt hier" zullen de meesten door il fume ici' vertalen; de Franscli-
man zegt in het dagelijksch leven ça fume. liet rookt, il fume. Iiij rookt.
Er bestaan honderden van zulke zegswijzen, die in het leven zeer gebrui-
kelijk zijn en die men echter in de school en uit de gewone leerbo<'ken
'Zelden of nooit leei t.
Van de bestaande Fransche phraséologies en verzamelingen van eigen-
aardige uitdi'ukkingen en sjnaakkunstige vooibeelden zijn ook de nieuw-
st niet zeer doelmatig ingericht. Zoo bevat seegehs Phraseologie zur
Einïdmng der französischen Verba, Hülfszeilwörler und Präpositionen
(Wismar 1886) slechts onsamenhangende zinnen en uitdrukkingen, meest
uit de literatuur. Ook connor, Manuel de la Conversation. en français^ ^
en allemand et en anglais (8ste verb. druk, Hei<lelberg, zonder jaartal),
geeft in het spraakkundig gedeelte, bl. 1—104, slechts d«trre. onsamen- j
hangende voorbeelden, en daarbij fouten als parle-je^ 17. ne chante-je
pas? 18, in plaats van parlé^je^ chanté-je-, ook deze vorm echter is in
de levende taal niet gebruikelijk; men zegt, zonals bekend is, est-ce g ne
je parle!
I. LOUIS. Idiotisnies dialogues. 5e édition revue et augmentée par
>1. ('. WAHL, I—II Dessau. 188."), geeft wel gesprekken, nnuir welke!
Het boek wemelt van fouten tegen de spraakkunst en het taalgebruik,
van germanismen, enz. Als voorbeeld haal ik aan: Tant va la cruche à
l'eau jusgn'à la fin elle se casse I. bl. .V2 en K^). in ])laats van f/u'à
mk