Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
15 Iets over den schrijver en zipi dichttrant.
epos, naar ik durf beworon, een deel van den opgang, welken by ge-
maakt heeft, verschuldigd is aan de »knittel-vaerzen," waarin hy is sa»
mengesteld.
Niemand wane echter, dat Van de Linde, al was de vorm, waarin hy
zgn rijmen goot, aan geen metrischen regel gebonden, daarom dien vorm
veronachtzaamde. In tegendeel zal ieder, die een geoefend poëetisch oor
bezit, by het overluid lezen dier rijmen gewis opmerken, dat daaraan
wel een vaste voetmaat, maar geenszins een behoorlijk rhytmus ontbreekt;
ja dat zy, door het verplaatsen of veranderen van een enkel woord, al
licht iets stroefs of stootends zouden verkrijgen; terwijl zij nu geleidelgk
voortloopen, zonder immer het gehoor te beleedigen. Van de Linde, zeer
keurig en fijngevoelig op het stuk der welluidendheid, ging dan ook by
het samenstellen zijner gedichten alles behalve zorgeloos te werk. Hy
wist zeer goed, dat er niets zoo onpoeetisch en zoo ondragelijk is, als
knittel-vaerzen, wanneer zy, by 't metrum, ook kadans en welluidendheid
missen, en dat alzoo op 't behoud van laatstgemelde eigenschappen by
deze vaerzen nog meer dan by de gewone gelet moet worden. Diö
»knittel-vaerzen" kostten hem dan ook vooral niet minder moeite dan
de metrische, en herhaaldelijk poogde hy er, door verandering en ver-
schikking, klem en harmonie in te brengen. Maar niet alleen ten gevalle
der welluidendheid bracht hy den regel van ßoileau
Vingt fois sur Ie métier remettez votre ouvrage
in praktijk. Neen, niet een van die dichtstukjens, die by 't lezen ons
als uit de pen gerold, als vruchten van den luim des oogenbliks toe-
schijnen, of het heeft vrij wat uren arbeids gekost en talrijke omwer-
kingen ondergaan. Hoewel daarvan niet onbewust, stond ik nog versteld,
toen ik, bij 't ontfangen en doorbladeren van de handschriften, door den
dichter nagelaten, tot de ontdekking kwam, dat van byna ieder gedicht
Tijf of zes verschillende bewerkingen bestonden, om niet te spreken van
een onnoemelijk getal strooken en snippers papier, waarop dezelfde regel
(of regels) vijf of meermalen voor kwam, telkens gewijzigd, ton einde de
beste lezing gekozen en in een reeds vervaardigd of nog te maken ge-
dicht zoü geplaatst kunnen worden. Aan dat gedurig omwerken en ver-
beteren was het toe te schrijven, dat het zoo moeielijk viel, iets afgewerkts
uit zijn handen te krijgen. Van de Linde was nimmer recht voldaan over
zijn voortbrengselen: jaren zijn er verloopen eer hy heeft kunnen besluiten,