Boekgegevens
Titel: De gedichten van den Schoolmeester
Auteur: Schoolmeester, de; Lennep, J. van
Uitgave: Arnhem, Nijmegen: E. & M. Cohen, ca. 1900 *
13e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7995
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201826
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De gedichten van den Schoolmeester
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
Iets over den schrijver en zipi dichttrant.
van 't fooien-geven niet bestaat, aan een jong mensch zonder middelen
nog al een uitsparing bezorgt: — maar om zich verder het noodige
te versohaffen, daartoe moesten andere middelen gevonden worden, en
de lessen, wolke hy in 't Hollandsch en andere talen gaf, zouden, zon-
der bykomstige hulp, daarvoor niet toereikend zijn geweest.
Gelukkig deed zich voor hem, in laatst van 1835, de gelegenheid op,
oen kostschool over te nemen, te Ball's pond-road, Mile's end, gelegen,
en later naar Wellington-road verplaatst. Hierin door de hulp van zijn
vrienden en hunne betrekkingen geslaagd, mocht het hem gelukken, die
inrichting al spoedig op gunstige wijze te zien toenemen; doch bloeiend
werd zy eerst, na dat hy, in 't laatst van 1837, het geluk had gehad,
de hand te verwerven van Mejuffrouw Caroline Monteuuis, eenmeisjon,
niet alleen uitnemend door schoonheid, smaak en bevallige manieren,
maar wier vader aan het hoofd eener opvoedinga-inrichting naby Boulogne
in Frankrijk stond, en die alzoo met kennis van zaken de zware taak
aanvaarden kon, die voortaan op hare schouders zou rusten. De school
nam van dat tijdstip af zoo zeer toe, dat Van de Linde zich genoopt
vond, haar in 18i3 over te brengen naar het ruime en in vele opzichten
cierlijke gebouw dat, naar men beweert, eenmaal door den grooten Olivier
Cromwell bewoond, van hem zijn naam van Cromwell-house l) ontleend
heeft en, tegen de helling van den heuvel die naar Highgate voert, in
een gezond en bekoorlijk oord gelegen, met een ruimen tuin of speel-
plaats voorzien, al de uitlokselen aanbiedt, welke ouders kunnen verlan-
gen, dat, buiten en benevens een voortreffelijk onderwijs, aan hun kind«
ren worden verstrekt.
Het was in deze woning, dat Van de Linde zich gedurende vijftien
jaren, met behulp van zijn voortreffelijke gade en een twee- of drietal
beschaafde en kundige medewerkers, mocht toewijden aan het opvoeden
en opleiden eener afwisselende schaar van leerlingen. Dat hy er in
slaagde, niet alleen hun hart en verstand te vormen, maar ook hun ach-
ting en genegenheid te winnen, getuigt de gehechtheid, welke zoo velen
onder hen, ook na dat zy zijn school verlaten hadden, hem bleven toe-
1) Van Cromwèlls tijd is nog een merkwaardig beeldhouwwerk in de bovenkamers van
het buis, «n vooral de trap, waarvan de bonten leuning kunstig bewerkt en met ft-aaie
beelden voorzien is. Een teekening en beschrijving daarvan komt in de werken van
bet Engelscb Oudheidkundig Genoot»chaD voor.