Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GUYANA. § 76. 509
baarheid bedeeld, twee vijfden van het geheele werelddeel beslaande,
bijna gelijk aan Europa en toch door naauwelijks 8 mill, menschen
bevolkt, heeft langer dan eene halve eeuw onder alle staten van
Zuid-Amerika de belangstelling van den natuuronderzoeker, van
den handelaar en den landverhuizer het meest tot zich getrokken.
Als de eenige monarchale staat van Amerika, is het (tot 1864) ont-
komen aan de militaire omwentelingen, die zich op den duur iu Zuid-
en Midden-Amerika herhalen; daarom is hier de beschaving dan
ook niet in hare ontwikkeling gestuit. Het bevat hoofdzakelijk het
Braziliaausche bergland en de vlakten van de Amazonenrivier; het
binnenland is bijna een enkel zamenhangend woud, dat door dc
ruwste (zelfs menschenetende) Indianenstammen (zoo als de Boto-
kuden) wordt afgeloopen. Zuidelijk Brazilië, waar de vlakten, bedekt
met gras ter hoogte van een man of de „graszeeën" („pampa's) met
ontelbare kudden van wilde paarden eu runderen de overhand heb-
ben , is het eigenlijke laud voor de verbazende veeteelt. Het over-
wegend gedeelte der bevolking en de werkende volksklasse maken
de Negers uit, van welke maar een zeer gering gedeelte vrij is;
zij bewerken de plantaadjes (bijzonder katoen, suiker, koffij en
tabak), de mijnen, de diamant-wasscherijen, gedeeltelijk beoefenen
zij ook handwerken. De ruwe produkten worden in de havens van
Rio Janeiro (300000 inw., dus de eerste stad van Zuid-Amerika)-,
Bahia (120000 inw.) en Pernambuco (75000 inw.) door buiten-
landsche schepen afgehaald, uit de laatste vooral het Brazilie-hout,
-waarnaar het geheele land zijn naam ontvangen heeft.
12. GUYANA.
Het vruchtbare, maar ongezonde kustland Guyana is thans
nog het eenigste deel van Zuid-Amerika, dat de Europeanen in be-
zit hebben. Het is zoodanig onder drie Europesche mogendheden
verdeeld, dat Engeland meer dan de helft van 't geheel (het wes-
ten) bezit (drie gouvernementen: Essequebo, Demerary, Berbice),
aan Frankrijk het oosten, met de kolonie voor misdadigers
(Cayenne op een eiland) behoort, terwijl aan Nederland het midden-
ste deel toekomt.
Nederlandsch Guyana, of Suriname, genoemd naar de ri-
vier van dien naam, stijgt in het westen langzaam tot een berg-
land, zoodat het binnenland een met bosschen bedekt gebergte vormt,
waar men hier en daar opene plaatsen of Savanen aantreft. De
voornaamste rivieren, die met vele watervallen door dit bergland
breken, ziju de Suriname, de grootste, meest bekende rivier met
de best bewoonde oevers; doch zij heeft veel rotsen, watervallen en