Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE NOORDEL. STATEN VAN NOORD-AMEE. § 74. 493
maken , terwijl elke afzonderlijke staat weder zijne eigene rege-
ring heeft.
Het geheel wordt bestuurd door een „kongres" der gekozen af-
gevaardigden uit de afzonderlijke staten, dat uit twee huizen bestaat:
het huis der senatoren {'twee uit eiken staat) en dat der volksverte-
genwoordigers (naar gelang der bevolking), te Washington vergadert
en wetten maakt voor algemeene aangelegenheden. De uitvoerende
magt berust bij een president, die om de vier jaar (door kiezers)
gekozen wordt, of als diens plaatsvervanger een viee-president, ge-
deeltelijk onder toezigt van den senaat; hem staat een ministerie van
7 leden terzijde. Op de zelfde wijze gaat het in de afzonderlijke staten,
welker afzonderlijk bestuur dooreen gekozen gouverneur wordt waar-
genomen volgens de wetten, door gekozen senatoren en volksvertegen- '
woordigers gemaakt. — De territoriën, d. i. nieuwe provinciën,
welke door verovering, koop of afstand in het bezit der Noord-Ameri-
kaansehe republiek gekomen zijn, zenden tot zoo lang zij in het staten-
verbond opgenomen worden (hetwelk plaats heeft, als zij 60000 vrije
inwoners hebben) „afgevaardigden" zonder stemregt naar de volks-
vertegenwoordiging. Het gebied der Unie wordt verdeeld in „vrije"
staten en iu zulke, waar de slavernij bestaat. Van de laatsten heb-
ben zich elf zuidelijke en westelijke staten: de beide Carolina's,
Georgië, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas, Oost-
Virginia, Tennessee en Arkansas van de Unie geseheiden (1861),
zich als „verbondene staten van Amerika" (met 9 mill, inw.,
waarvan Sy.^ mill, slaven) gekonstituëerd en eene voorloopige rege-
ring te Montgommery in Alabama aangesteld.
Topographic 1).
1. De 6 noordoostelijke (vrije) staten van Nieuw-En-
geland:
a. Maine, de noordoostelijkste staat der Unie, met Portland
(26000 inw.); de houthandel houdt de reederij der 13 havenplaat-
sen bezig, die (vooral Bangor) jaarlijks eene groote hoeveelheid
planken en blokken uitvoeren.
b. New-Hampshire („Amerikaansch Zwitserland").
c. Ter mout, een binnenstaat zonder kusten.
d. Massachusetts, de moederstaat van Nieuw-Eugeland en
nu nog in digtheid van bevolking (3300 inw. op 1 □ m.), nijver-
heid en beschaving des geestes de eerste „staat" der Unie met
1) De bevolking der steden is opgegeven volgens de (laatste) telling
van 1860.