Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
488 BESCHAVING IN AMERIKA. § 72.
de katoen de eerste plaats inneemt, groote kuststreken met uit-
muntende havens, diepe, ver landwaarts indringende golven,
kolossale stroomen en binnenzeeën en boven al de onverge-
lijkelijke wereldstand tusschen Europa en Azië. De volharden-
de ondernemingsgeest van den Germaanschen stam heeft deze
voordeelen nog vergroot, door kanalen (bl. 479) en spoorwegen
aan te leggen, die de verbazing wekken van de geheele wereld,
en de Britten van Amerika nemen na de Britten van Europa
de eerste plaats in onder alle handelsvolken. In Midden- en
vooral in Zuid-Amerika wordt de winstgevende handel,
ofschoon groot in omvang, toch zeer belemmerd door gebrek
aan goede en veilige middelen van gemeenschap en aan am-
bachts-nijverheid; in de meeste staten (behalve Brazilië) treden
ook de bijna aanhoudende politieke schokken stremmend in
den weg. De uitvoer bestaat hoofdzakelijk (in Midden- en Zuid-
Amerika bijna uitsluitend) in ruwe stoffen, de invoer in tech-
nische produkten, gedeeltelijk ook in koloniale waren, thee
en wijn. — Ook in beschaving naar den geest zijn de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika de andere deelen van
het vastland ver vooruit, ofschoon er, vooral in de westelijke
en zuidelijke staten, aan algemeene verspreiding van het volks-
onderwijs nog zeer veel ontbreekt, waartoe behalve andere
oorzaken de verspreidheid der bevolking over groote uit-
gestrektheden en de verscheidenheid van taal niet weinig
bijdraagt. Onder de hoogere inrigtingen zijn er betrekkelijk
veel universiteiten; maar deze bepalen zich bijna uitsluitend
tot die wetenschappen, welke op het praktische leven voorberei-
den. Het geheele schoolwezen is al te zeer aan partikuliere
spekulatie overgelaten, en is meer dienstbaar gemaakt aan de
overwegende stoffelijke doeleinden, dan aan eene hoogere be-
hoefte des geestes. De wetenschap schenkt geene belooning
door roem, noch door invloed op de burgerlijke maat-
schappij.
Met betrekking tot den regeringsvorm is onder de ge-
zamenlijke onafhankelijke staten van Amerika maar eene mo-