Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
486 MIDDELEN VAN BESTAAN. § 72.
De negers, door hun sterken ligehaamsbouw bij voorkeur geschikt
om het warme, vochtige klimaat te verdragen en den strijd tegen
de tropische natuur vol te houden, worden sedert 300 jaren tot
het bebouwen van den grond gebruikt. De noordelijke en zuidelij-
ke grenzen van den koffijboom, het suikerriet, de katoenstruik en
de tabak zijn de grenzen van de slavernij. In de gematigde landen
bewerken vrije menschen een grond, die zeer vruchtbaar is in Eu-
ropesche graansoorten.
Even als onder de oorspronkelijke bewoners eene groote ver-
scheidenheid heerscht ten opzigte van geslacht en taal, is dit
ook het geval met betrekking tot de zeden en de middelen
van bestaan. Daarentegen heerscht onder de vreemden, zoo
wel onder de blanken als de zwarten, eene groote gelijksoor-
tigheid der middelen van bestaan; zij zijn ten minste allen aan
vaste woonplaatsen verbonden.
Op den laagsten trap van beschaving (het jagers- en visschers-
leven) staan de oorspronkelijke bewoners, die in de tropische,
overoude bosschen en steppen (in het hart van Zuid-Amerika),
zoowel als in de savannen van Missouri rondstroopen en van
de jagt leven; alsmede de stammen der inboorlingen, die aan
de beide uiterste einden des werelddeels wonen, de Eskimo's
de Tschoektsehen, enz. in 't noorden, de Patagoniërs en Pe-
schera's in 't zuiden. Een trap, die naauwelijks boven het leven
der dieren staat, wordt ingenomen door enkele stammen van
Indianen in het westen van Noord-Amerika, die zich voeden
met gedroogde eikels, wortels, sprinkhanen en andere in-
sekten. Daarentegen heeft een groot gedeelte der oorspronkelij-
ke bewoners, vooral in de Vereenigde Staten van Noord-Ame-
rika, in Midden-Amerika en in 't noorden van Zuid-Amerika
zijne eigenaardige zeden met Europesche verwisseld, gelijk dan
ook in 't algemeen de Europesche beschaving, zoo in hare uit-
breiding als volmaking, verrassende vorderingen maakt, hoofd-
zakelijk in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, waar
eerst sedert 60 jaar het geheele gebied van den Mississippi uit
eene woestenij in een bebouwd land herschapen is, dat 15
mill. menschen telt, terwijl in den jongsten tijd ook de goudrijke