Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
430 GODSDIENST. BKONNEN VAN BESTAAN. § 63.
der naburige distrikten. Een noordelijken tak daarvan maken de
als nomaden rondtrekkende Lappen uit. Ook aau den Oeral en den
Wolgastroom wonen IJgrisclie stammen, en in het verre noord-
westen des rijks (de Finnen) zoowel als in het verre noordoosten
(de Samojeden in Oost-Siberië).
C. Onder de benaming van Tataren (2 mill.) rekent men in
Rusland de mohamedanen in het voormalige rijk Kasan en de no-
madisehe stammen tusschen de Zwarte en de Kaspische zee.
c. Godsdienst.
Even als in de afstamming der bevolking blijkt nog meer in de
godsdienst naast eene groote verscheidenheid eene bepaalde gelijk-
vormigheid. Terwijl van den eenen kant bijna alle voorname godsdien-
stige stelsels in het kolossale rijk vertegenwoordigd zijn: griek-
sche, katholieke (5 mill. meestal Polen), protestantsehe (2 mill. in
de eertijds Zweedsche provinciën) en armenische christenen, joden,
(l'/i mill.), mohamedanen mill., vooral de Kaukasische en Ta-
taarsehe stammen), heidenen (boedhisten en schamanen), zoo is van
den anderen kant nogtans de Grieksche of Staatskerk zoo
overwegend, dat tot haar alleen 62 mill. (% der geheele bevolking)
behooren en zij alle overige eerediensten nog meer op den achtergrond
doet treden dan de heerschende stam der Russen de overige stammen.
Wettelijke bepalingen werken krachtdadig mede, om dit overwigt
der staatskerk, waarvan de czaar zelf het hoofd is, voortdurend te
doen toenemen; het is^den belijders van andere godsdiensten streng
verboden proselieten te maken.
Onder den czaar ätaat eene „besturende synode," zamengesteld uit de
hoogste geestelijken en den keizerlijken „opper-prokureur," ter bestiering
van de kerkelijke aangelegenbeden. De geestelijkheid der staatskerk wordt
verdeeld in twee klassen: (ongehuwde) ordegeestelijken, waaruit
alleende hooge geestelijkheid gekozen wordt, en de (gehuwde) wereld-
lijke priesters.
d. Bronnen van bestaan.
Reeds uit het overzigt van 't klimaat en den plantengroei (zie
bl. 427) blijkt, hoe verscheiden de bronnen van bestaan voor de
bevolking zijn in de verschillende zonen des rijks. Het verste is de
veeteelt over het geheel verspreid en omvat alle soorten, van den
kameel in 't zuiden tot aan het rendier in 't noorden; de opbrengst
van den akkerbouw, ofschoon grooter dan de inlandsche be-
hoefte vereiseht, zou bij meerder werkkrachten en betere wegen van
vervoer voor eene veel grootere uitbreiding vatbaar zijn, want zelfs