Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VERSCHEIDENHEID VAN STAMMEN. § 63. 429
De Russische kozakken zijn volstrekt geen volk, maar kolonisten, tot
de dienst der ruiterij verpligt, die in de 15de eeuw voor de Mongolen
eene schuilplaats hadden gevonden aan den Dnieper en den Don. Daarom
worden zij verdeeldina.de Saporogische (d. i. beneden de watervallen
— Porogi — van den Dnieper), die van keizerin Katharina II, na de ont-
binding hunner militaire republiek, woonplaatsen ontvingen tusschen de
zee van Azof en de rivier Kuban en daar, onder den naam van Kozak-
ken der Zwarte zee, de grensbewakers tegen de Aziatische steppen-
volken werden; b. de Donsche kozakken, die steeds een marsch-
vaardig korps ligte ruiterij gereed houden. Daarbij zijn in later tijd, vooral
in Czernomorië aan de oostzijde der zee van Azof en langs de Kau-
kasische linie, talrijke Groot-Russische kolonisten en toegetreden Kauka-
sische stammen gekomen. Ook onder de andere volksstammen zijn er
gewapende korpsen ruiterij, kozakken genaam 1 (de Astrakansche, Oren-
burgsche, Oeralische, Siberische kozakken.
bb. De West-Slaven of Polen (6 mill.), die in taal en gods-
dienst van de Oost-Slaven verschillen en de hoofdbevolking van
Polen uitmaken en in de aangrenzende deelen des lands talrijk zijn.
b. De Letten (2 mill.), een met de Slaven verwante volks-
stam in het gebied van den Niemen en de Düna, die de Lit-
thauers, de Letten in beperkten zin en de K o e r 1 an d e r s
bevat.
c. Duitschers (y, mill.) zijn ten deele reeds op het einde der
12de eeuw in de zuidelijke Oostzee-landen binnengekomen en heb-
ben zieh daar (onder de heerschappij vau de orde der Zwaardbroe-
ders en van de Duitsche orde) als het aanzienlijkste deel der be-
volking staande gehouden, ten deele zijn zij sedert de 16de eeuw
door de Russische regenten, maar vooral sedert Peter den grooten
voor alle takken van het staatkundige en burgerlijke leven der-
waarts getrokken en hoofdzakelijk in de hoofdsteden geplaatst ge-
worden.
d. De joden (ly; mill.) in West-Rusland, vooral in Polen
(Vi mill.), houden zich bezig met den kleinhandel, herbergen en als
zoogenaamde fakteurs (d. i. tusschenhandelaren, bedienden, ma-
kelaars).
e. De groep der volken van den Kaukasus (meer dan 2
mill.), zie bl. 146.
B. Tot den Tschudisch-Ugrischen stam behooren de
Finnen (3 mill.), d. i. langs moerassen wonenden, waartoe ook de
Esthen gerekend worden; zij maken de hoofdbevolking uit in het
naar hen genoemde groot-vorstendom en de landelijke bevolking