Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
426 MEREN. KLIMAAT EN PLANTENGROEI VAN RUSLAND. § 63.
met sehietstroomen door den noordelijken landrug, is door een ka-
naal met eene zijrivier van de Newa verbonden, en daar zij tevens
met den Dnieper in verband staat, wordt daardoor ook een water-
weg geopend uit de Newa naar de Zwarte zee.
Tot het gebied der Baltisehe zee, bepaald der Finsche golf, be-
hoort (als het elfde groote waterstelsel der Sarmatische laagvlakte)
een stelsel, dat, uit rivieren en meren bestaande, het best te ver-
gelijken is met den St. Laurensstroom iu Amerika, namelijk: van
de Newa, de korte (slechts 8 mijlen lange) afvloeijing van het
Ladbga-meer (332 □ mijlen), hetwelk uit andere stroombed-
dingen reeds de wateren van het meer Onèga (195 □ mijlen),
van het IImen-me er en verscheidene andere Finlandsche meren
ontvangen heeft. Deze meren-groep krijgt eerst hare groote betee-
kenis door eene kunstmatige verbinding met de Wolga door drie
verschillende kanaalstelsels (twee voor zware en een voor lig-
tere en kostbaarder waren), waarvan het doel niet zoo zeer is om
een waterweg te vormen tusschen de Oost- en Kaspische zee, als
wel om eene verbinding te vormen van den Oeral cn het binnen-
land met Petersburg en de Oostzee, want de geheele Midden- en
Beneden-Wolga, beneden de iustrooming der Karna, heeft slechts
een zeer beperkt verkeer; daarentegen is het Boven-Wolga-gebied
het natuurlijke en geschiedkundige middenpunt vau Rusland.
IV. HET GEBIED DER NOORD-POOLZEE,
eene aan de kusten ondiepe zee, met een gering zoutgehalte
en daarom ver met ijs bedekt, omvat de Dwina en de Pet-
schora, beide zonder beteekenis voor de kuituur.
1. De Dwina ontstaat uit de zamenvloeijiug van twee armen,
die evenwijdig loopen met den noordelijken landrug eu elkander
ontmoeten, en krijgt door de vele moerassen (tundra's) in haar
stroomgebied een aanzienlijken rijkdom aan water.
2. De Petschora ontspringt op den noordelijken Oeral en
keert zich, nadat zij den westelijken voet van het gebergte heeft
verlaten, door eene groote, met veenmoeras bedekte vlakte naar de
Poolzee.
Klimaat en plantengroei.
Uitgezonderd de betrekkelijk kleine (in Europa 5300 □ mij-
len), volkomen onbebouwbare en slechts door visschers- en jagers-
stammen bewoonde poolstreek met hare turfmoerassen en ren-