Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
WURTEMBEBG. § 60. 383
deelte van den Frankisehen Jura en de Frankische hoogvlakte. De
voornaamste steden behooren alle tot het gebied der Regnitz, dat,
karig door de natuur bedeeld, zijne bewoners zieh vooral op indu
strie deed toeleggen. Zoo werd aa. het aloude Nürnberg (Neu
renberg, 62 000 inw.) aan de Regnitz de rijkste plaats van Duitseh
land in kunstvoortbrengselen en ten gevolge der ligging in het mid
den van het Duitsche handelsgebied (tusschen Hamburg en Ve
netië, Keulen en Weenen) in het laatst der middeneeuwen (na Re
gensburg) het hoofd-verbindingspunt van het verkeer op Donau
Elbe en Rijn („Neurenberger hand gaat door 't gansehe land"),
tevens de hoofdzetel van de Duitsche dichtkunst en kort daarna
van de Duitsche schilderkunst en metaalgieterij; nog in onze dagen
heeft zij boven alle Duitsche steden in haar uiterlijk aanzien het
middeneeuwsch karakter in den bouwtrant het getrouwst bewaard;
bb. Furth, eene der aanzienlijkste fabrieksplaatsen in Duitsehland;
cc. Erlangen, de protestantsehe universiteit in Beijeren; Ans-
bach, (aan de Rezat) de hoofdplaats van den kreits.
g. Beneden-Frank en en Asch affenburg met de univer-
siteitsstad Wurzburg (36000 inw.) in het midden van het Main-
gebied en Franken, en wel in den vruchtbaren dalketel, die den be-
roemden Stein- en Lcistenwijn levert; zij was steeds een voornaam
middenpunt voor het krijgswezen en de beschaving (hoofdzakelijk
ook voor de uitbreiding van het christendom), de iioofdzetel der
geestelijke en wereldlijke heerschappij over den Midden-Main; ter-
wijl de kleinere steden van belang zijn voor den expeditiehandel en
als stapelplaatsen. Aschaffenburg, waar de Main de vlakte van
den Boven-Rijn betreedt.
h. De Palts of „R ij n-B c ij eren", de kleinste, manr wegens
de vele aanzienlijke dorpen en kleine steden de meest bevolkte on-
der dekreitsen. In de Boven-Rij nsch e laagvlakte liggen Spiers,
„de doodensfad der Duitsche keizers", en Ludwigshaven aan
den Rijn, dc bondsvesting Landau, die de grens van Duitseh-
land aan de zijde van Frankrijk dekt, en de voornaamste midden-
punten van den Paltsischen wijnbouw (Dürkheim, Deidesheim,
Forst) aan den rand van het Hardtgebergte, de steden Twee-
bruggen en Kaiserslautern in't bergland zelf.
2. Het koningrijk Wurtemberg (van de ly4 mill. inw.
zijn % protestantsch, katholiek) behoort insgelijks deels tot het
Rijn-, deels ook tot het Donaugebied, doch hier maakt, iu tegen-
stelling van Beijeren, het Rijngebied, en wel het Neckardal, de groo-
tere massa, waarom men Wurtemberg ook den naam geeft van „Nee-