Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
364: GlïONIXGEN EN ZKELAND. ^ 50.
en Groningen naar Duitschland zal gelegd worden. Sneek, kort
bij het Sneeker meer, met velerlei fabriek-industrie en belangrijken
boter- en kaashandel. Verder Dokkum, iu het noorden der pro-
vincie ^ He eren veen, waarde omtrek een ware lusthof is door
de vele landgoederen, en Bolsward, een welvarend stadje, terwijl
vroeger nog bloeiden: Workum, ïïindeloopen. Stavoren (de
oudste stad van Friesland, thans 600 inwoners). Lemmer, haven-
plaats, met belangrijken doorvoer en scheepvaart op de Zuiderzee.
— Tot deze provincie brengt men de eilanden Ameland en
Schiermonnikoog, die beide tot het arrondissement Leeuwar-
den behooren. Op het eerste, door de Wadden van het vastland
gescheiden, liggen drie dorpen. Op het tweede treft men slechts een
dorp aan.
6. Groningen, dat in't noorden, waar het door de zee be-
grensd wordt, een vruchtbaren kleigrond heeft met de schoonste
bouw- en weilanden, ondergaat, evenals Friesland, in't zuiden
den invloed vau den Drentschen zandgrond, die zich tot hier uit-
strekt. Het laud is vlak en laag; in het oosten treft men het
Bourtanger moeras aan. De landbouw staat op den hoogsten trap;
het fabriekwezen is gunstig bekend en de scheepsbouw wordt geens-
zins verwaarloosd. Hier wonen 214!425 menschen op 42,61 □ m.,
die verdeeld worden in 3 arr. — Groningen, Appingadam, Win-
schoten. — Talrijk zijn de riviertjes en kanalen, waarvan de voor-
naamste zijn: de trekvaart, Boterdiep, Aduarderdiep, Stadska-
naal, enz. Vroeger werden de verschillende deelen der provincie
genoemd: Friesland tusschen de Eems en de Lauwers, dan Friesland
ten oosten van de Lauwers, later Groningen en Ommelanden of Stad
en Laud. De hoofdplaats Groningen (36000 inwoners) ligt aan het
einde van den zandigen Hondsnig. Vele riviertjes loopen hier zamen
en vormen het Beitdiep, dat de stad in gemeenschap brengt met de
Noordzee. Langen tijd had men hier het eenige instituut voor doof-
stommen. De hoogeschool telt gewoonlijk 200—250 studenten. Ap-
piugadam aan het Damster diep, bekend wegens zijne groote
paardenmarkten. Delfzijl, sterke vesting aan den Dollart, is van
die zijde de sleutel van Groningerland. Winschoten, gunstig
gelegen voor den handel, dien het met verscheiden eigen schepen
drijft. In de laatste jaren is deze plaats zeer vooruit gegaan. — Bij
deze provincie wordt het eiland Rottum geteld, waardoor de kust
gedeeltelijk beschermd wordt. Er woont slechts één gezin.
7. Zeeland, bestaande uit 6 eilanden (Walcheren, Zuid-Be-
veland met Wolphaartsdijk, Noord-Beveland, Tholen, Duiveland,