Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
3C2 DRENTHE. § 59.
is van liare industrie, vooral in Twenthe. Enschede, een Man-
chester in't klein, met circa 5000 zielen, werd in 1862 bijna geheel
inde asch gelegd, doch is spoedig en fraaijer]weder opgebouwd.
De hoofdplaats der provincie is Zwolle (20000 [inwoners) aan het
Zwarte water, door de Willemsvaart met'[den IJssel |en door de
Nieuwe Vecht met de Vecht verbonden, door geregelde stoomboot-
dienst iu gemeensehap met Amsterdam en de steden langs Rijn en
IJssel, heeft een aanzienlijken binnen- en buitcnlandscheu handel,
waartoe de hier gevestigde reederij-maatschappij niet weinig bijdraagt.
Kampen (14000 inwoners), oudtijds eene der aanzienlijkste han-
delssteden en fabriekplaatsen; ofschoon thans niet zoo bloeijend, mag
zij zich toch sedert 1830 weder onder de zeer welvarende steden
des lands rekenen door hare vele eu goede fabrieken, llier vormt
de IJssel eene soort vau delta, die steeds fgrooter wordt en uiterst
vruchtbaar is. Druk bezocht is de hier gevestigde inrigting tot op-
leiding voor de militaire dienst (het instructie-bataillon). Even als
Zwolle, staat het in gemeenschap met alle voorname plaatsen. D e-
venter (17000 inwoners), eene vesting aan den IJssel en de uit-
watering der Schipbeek. Het heeft veel doorvoer en levendigen han-
del met Duitschland en Holland. Onder de fabrieken verdienen ver-
melding de tapijtweverij en de ijzergieterij. Hasselt, door de De-
demsvaart verbonden met G|ramsbergeu; Zwartsluis aan het
Meppeler diep en 't Zwarte water; Genemuiden aau't Zwarte
water; dc visschersplaats Blokzijl; het noordelijkste stadje dezer
provincie is Steen wijk; Almelo, Oldenzaal zijn door fabrie-
ken bloeijende stadjes (katoen, linnen). Deze provincie, die 61,54
□ mijl groot en in 3 arr. — Zwolle, Deventer, Almelo — ver-
deeld is, telt 241835 inwoners. — Het ontruimde eiland Schokland
met een catadioptriek witlicht behoort ook tot haar en dient tot eene
schuilplaats voor schepen.
4. Drenthe onderscheidt zich van alle andere provinciën door
zijn vertikalen vorm: een,heuvel, 50' hoog, die naar alle zijden
zacht glooijend is. Dit gewest, dat provincie en arrondissement te
gelijk is, is rijk aan heiden en veengronden , die, na afgegraven te
zijn, door veenkoloniën bezet worden, wat zeer tot zijne ontwikke-
ling bijdraagt. Onder de meertjes dienen genoemd te worden het
Zwarte me er (op de Hanoversehe grenzen) en het Zuidlaarder
en het Leekster meer (op die van Groningen). Nog beteekent
het fabriekwezen hier weinig. De 48,42 □ m. groote oppervlakte,
bewoond door 100 506 meusschen, is slechts ten halve bebouwd. In
deze provincie liggen de koloniën van Weldadigheid: Veenhui-