Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
356 HANDEL VAN NEDERLAND,59
Sedert de laatste dertig jareu heeft zich de nijverheid nogtans sterk ont-
wikkeld en kan de Nederlander in menig opzigt met het buitenland wed-
ijveren. De voornaamste bedrijven staau met handel en scheepvaart in be-
trekking en zijn: in manufacturen in Noord-Brabant (Tilburg, Eind-
hoven , Helmond, de Meijerij van 's Hertogenbosch), lakenfabrieken
te Leiden en Tilburg j linnens en damast in Gelderland (vooral in
de Zutphensche streken), in de omstreken van Helmond, Boxtel, Vegchel en
Zeelst; calicotweverijen in Twenthe (Almelo, Enschede) en De-
venter ; t a p ij t e n te 's Bosch, Hilversum, Amersfoort, Deventer, Delft;
t OU w sl a gerij e n te Dordrecht, Brielle, Edam, Enkhuizen, in Over-
ijssel en Groningen; p a pier ia Gelderland op de Veluwe, in de Zaan-
streken; Ie e r 1 O oi j e rij e n vooral in Noord-Brabant; scheepsbouw
in Zuid-Holland (Rotterdam, Schiedam, Delfshaven, Dordrecht), Noord-
Holland, Zeeland, Friesland; metaalfabrieken in Amsterdam,
's Hage, Deventer; ijzerhutten te Keppel, Ulft, Deventer;
steen- en pannebakker ij en langs de rivieren in alle provinci-
ën; suikerraffinaderijen te Amsterdam en Rotterdam; bran-
derijen in Zuid-Holland (Schiedam, Delft, Delfshaven); meekrap-
bereiding in Zeeland; diamantslijperijente Amsterdam; pij-
pen fa brieken in Gouda.
De groothandel van Nederland, die met eene vloot van 2289
schepen, metende 277122 lasten, gedreven wordt, heeft zich vooral
in Amsterdam, Rotterdam en Dordrecht gevestigd, en bestaat hoofd-
zakelijk in den verkoop der voortbrengselen uit de koloniën aan de
staten van Midden-Europa, welke geene koloniën bezitten, terwijl
Engeland tevens de produkten van zijne ontzaggelijke kunstvlijt
verruilt tegen voortbrengselen, waaraan zijne digte bevolkiug zoo
zeer behoefte heeft. Deze omvangrijke tusschenhaudel van Neder-
land wordt buitengemeen begunstigd door de ligging des lands aau
de mondingsarmen van het Rijngebied en als brug tusschen Duitsch-
land en Engeland. De handel in koloniale waren wordt vooral door
de (in 1824 opgerigte) Nederlandsche Handelmaatschappij gedre-
ven, die de bevordering van nationalen handel, scheepvaart, enz.,
in één woord, alle takken van bestaan beoogt, door eene te Am-
sterdam gevestigde direktie bestuurd wordt en een agentschap
heeft te Rotterdam, een bestuur te Dordrecht, Middelburg en Schie-
dam, met nog eeue ouderafdeeling te Batavia.
Voor den binnenlandschen handel, die niet aan enkele steden of
plaatsen gehoudenis, zijn van onberekenbaar voordeel de menigte
rivieren, vaarten eu kanalen, en deze middelen van gemeenschap
worden nog vermeerderd door spoorlijnen; Utrecht is hier het