Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
VEEDEELING EN TOPOGRAPHIE. § 58. 349
monarchaal; voor de wetgeving is de toestemming der beide kamers
(der senatoren en der volksvertegenwoordigei-s) noodig. Nergens
vindt men op eene zoo beperkte ruimte eene zoo digte rij vestin-
gen van den eersten (Antwerpen, Namen, Bergen, Luik) en tweeden
rang als in België (12) eniu het aangrenzende noordelijk Frankrijk.
Verdeeling en topographie.
I. Vlaamsch België bevat vijf provinciën:
1 en 2. De beide Vlaanderen, of Oost- en West-Vlaanderen,
bevatten bijna '/s der bevolking van den geheeleu staat, wegens
de uitmuntende bebouwing van den grond, die door de volharden-
de vlijt der bewoners uit moerassen en wouden tot een tuin gewor-
den is, en te gelijker tijd wegens de talrijke groote fabrieksteden,
waaronder Gent (121000 inw.) en Brugge (51000 inw.) nog
steeds den eersten rang bekleeden, ofschoon beiden, doch vooral
Brugge, slechts eene schaduw behouden hebben van hare voorma-
lige grootheid en beteekenis.
Gent bragt eens (omstreeks 1400) 80000 gewapende manschap-
pen in't veld, cn Brugge was vóór de verzanding der golf (in
de 14de eeuw) de zeehaven voor de Belgische fabriekplaatsen (ge-
lijk Liverpool voor Manchester) en in 't algemeen het middenpunt
van den wereldhandel aan de zeezijde van Europa, maar ook tevens
het wisselpunt van den binneuhandel tusschen Italië en het noor-
den van Europa waar Venetianen de produkten van het oosten
tegen de voortbrengselen van natuur en kunst uit het noorden
verruilden.
Tegenwoordig is Osten de (15000 inw.) de eenige aanzienlijke
haven van België, die onmiddellijk aan zee ligt. IJpern (eens
200000? thans 18 000 inw.) heeft het minst van allen van zijne
vroegere industriële grootheid behouden.
3. De provincie Antwerpen (Anvers) met de hoofdstad van
den zelfdeu naam aan de Schelde (vroeger 200000, thans 117 000
inw.), de eerste koopstad van België,
Antwerpen trad na den achteruitgang van Brugge in de plaats
daarvan als eerste zetel van den wereldhandel (in de 10de eeuw),
maar bloeide nogtans slechts korten tijd, want het langdurig beleg
door Alexander Farnese en de sluiting der Schelde ten gevolge van den
Westphaalschen vrede had zijn verval, en dit de opkomst van Amster-
dam tot gevolg. Het aanleggen van groote havenbassins door Na-
poleon ende spoorverbinding met Duitschland, waardoor Antwer-
pen op nieuw eeue Duitsche haven werd, waren niet in staat, het