Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
LIGGING EN GRONDSGESTELDHEID VAN BELGië. § 58. 347
is het derde land, waarin het Germaansch en Romaansch element
met elkander in aanraking komen. Maar terwijl beide elementen
in Frankrijk zich vermengd hebben, in Zwitserland daarentegen
gescheiden zijn gebleven, schijnt in België de strijd tusschen
hen nog niet beslist te wezen. Want nadat het Fransch element
zoo overwegend is geworden, dat eene reeks vau Belgische steden
(gelijk in Fransch Zwitserland) bij hare oude Germaansche namen
ook nog Fransche dragen en de Fransche taal door de hoogere
standen en voor officiéél gebruik aangenomen is, heeft men in den
jongsten tijd eene reaktie van het Germaansche (met twee dialek-
ten : Vlaamsch en Brabantsch) tegen het Romaansche zien ont-
staan, die bijzonder zigtbaar is in de vereenigingen, opgerigt om
aan de Vlaamsche letterkunde weder een nieuw leven te schen-
ken. Even als Zwitserland den overgang uitmaakt van Duitsch-
land naar Italië, Denemarken naar het Skandinavische noorden,
is België niet alleen de sleutel van het noordelijk gedeelte van
Frankrijk (door herinneringen zoowel als door handelsbelan-
gen met de beide grootere naburige landen verbonden), maar
werd in den jongsten tijd ook een voornaam verbindingspunt met
de zee, en vooral een land, waardoor de weg ging naar Groot-
Brittanje. Door dezen stand in het midden van drie groote volke-
ren (gelijk Zwitserland) heeft België, behalve zijne beteekenis voor
den handel en de industrie, ook nog eene historische gekregen,
daar het bij voorkeur het tooneel der groote veldslagen is gewor-
den (een „Lombardije van het noorden") tusschen Duitschers, Fran-
schen en Engelschen.
Ligging en grondsgesteldheid.
Tusschen Frankrijk, Duitschland, Nederland en de Noordzee
gelegen , heeft België alleen eene natuurlijke grens in zijne korte
kustlinie. Het noordelijke deel is eene golvende vlakte, het
zuidelijke en oostelijke behoort tot het heuvelland, het weste-
lijke is eene volkomene vlakte der lage, rijk met duinen bezette
Noordzee-kust. Het wordt niet besproeid door ééne hoofdrivier
van Midden-Europa en heeft slechts eene kustrivier, de Schel-
de, en eene zijrivier van den Eijn, de Maas; echter bezit het
van beiden noch den bovenloop noch de monding; intusschen
is de Schelde, door het ver indringen van den vloed en het
kanaalstelsel, dat van haar uitgaat, van meer beteekenis voor
de scheepvaart, dan de tot België behoorende middenloop der
33»