Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
D3 OOSTELIJKE TERBAS- EN KUSTLANDEN. § 51. 259
woners dezer stille dalen hebben de reinheid der zeden het ge-
trouwst bewaard en ouderscheiden zich nog steeds door openhar-
tigheid en gastvrijheid.
6. De Baski.sche pr ovinciën Biskaye, Guipuzcoa en
Alava aan de golf van Biskaye. De bewoners dezer provinciën,
die zich zeiven de oudste en echtste Spanjaarden noemen, behooren
waarschijnlijk tot de overblijfselen der Celtische natie. Hunne taal,
die niet alleen volksdialekt is, maar ook in alle openbare akten
gebniikt wordt, heeft met geene der talen van historische volken
eenige overeenkomst. Eveu als de taal, zijn ook hunne zeden en wet-
ten , in weênvil van alle omwentelingen, die het schiereiland sedert
twee duizend jaren teisterden, ongeschonden bewaard; van hunne
staatkundige regten {fueros) hebben zij eerst ten gevolge vau den
Karlistischen oorlog eeu groot gedeelte vèrloren; niaar genieten
nog op den huidigen dag het voorregt van vrijstelling der militaire
loting, van het zout- en tabaksmonópolie, enz.— De hoofdsteden
zijn: Bilbao in Biskaye, de vesting St. Sebastiaan met eene
kleine Iiaven in Guipuzcoa, en Vittoria in Alava (slag inde vlak-
te van Vittoria 1813).
7. Het koningrijk Navarra met de sterk bevestigde hoofdstad
Pampeloua. De bewoners zijn geboren jagers, smokkelaars en
soldaten.
h. In 't o O s t e n (met inbegrip der eilanden).
8. Het koningrijk Arragon (genoemd naar eene zijrivier van den
Ebro) is na Estremadura het minst beschaafde gedeelte van Spanje.
De heldhaftige verdediging van Saragossa (82000 inwoners) be-
wijst wel, dat de Arragoniër in enkele oogenblikken tot eene be-
geesterde dapperheid en halstarrige onbuigzaamheid in staat is;
maar zijn gewoon phlegma is de hoofdoorzaak dat dc ontginning
van den bodem zoo verwaarloosd wordt, die door geregelde be-
sproeijing der velden buitengemeen verhoogd zou kunnen worden.
Daarentegen is
9. het vorstendom Catalonië {Oothohinia), in weerwil van
den steenachtigen grond, door de onvermoeide vlijt der levendige
bewoners, die, zoo als een volkslied zegt, „uit steenen brood
kunnen maken", tot een der best bebouwde en meest welvarende
deelen van Spanje gemaakt. Bovendien heeft in geene provincie de
industrie zulk eene hooge vlugt genomen, de handel en de scheep-
vaart zoo in bloei gewonnen als hier, „op dezen uitlooper van
het schiereiland tusschen de beschermende Pyreneën en de leven
17*