Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
246 ROME. § 50.
maar door de zorg van kunstminnende pausen (zoo als Sixtus V) weder
opgegraven en op openbare plaatsen, bijzonder voor kerken (de St. Pie-
terskerk, het Lateraan, S. Maria maggiore) weder opgerigt. — Tot de
voornaamste gedenkteekenen der Christel ij ke oudheid be-
hooren de onderaardsche begraafplaatsen der oude kerk , die zich bijna
over den geheelen omtrek der stad bevinden en gewoonlijk ka tak om-
fa e n genoemd worden. Zij bestaan uit zich onregelmatig kruisende gan-
gen, die in tufsteen, zand en puzzolana gegraven zijn en met verscheidene
verdiepingen boven elkander liggen. Ten tijde van de vervolgingen der
Christenen hebben zij ook wel t ij d e 1 ij k tot woonplaatsen voor de ver-
volgden en tot godsdienstige bijeenkomsten gediend. — Onder de ker-
ke n is die van St. P i e t e r (5. Fietro in Vaticano) niet alleen de eer-
ste van Rome, maar zelfs van de geheele wereld. Zij verheft zich in
Italiaanschen stijl op het St, Pietersplein, welks zijden met drievoudige
galerijen en welks midden met een Egyptische obelisk (eu twee fontei-
nen) versierd zijn. Boven het voorportaal bevindt zich eene galerij met de
loggia, die bestemd is tot het geven van den zegen en de krooning der
pausen. Boven het altaar, waar alleen de paus de mis leest met kersmis,
paschen en den feestdag van St. Petrusalsmede bij elke zaligverklaring,,
verheft zich de groote (413' hooge) koepel, met kolossale mozaiken ver-
sierd, het voornaamste gedeelte van het geheele (666'lange, 285' breede)
gebouw. — Insgelijks bekleedt het V a t i k a a n (grenzende aan de St.
Pieterskerk) de eerste plaats onder de paleizen. In omvang staat het ge-
lijk met eene kleine stad en men wil, dat er 11000 zalen, kamers,
kapellen en andere vertrekken in zijn. Het bevat ouder anderen a. de
Sixtijnsche kapel, waarvan het geheele gewelf en de gansche achter-
muur bedekt zijn met de schilderijen van Michael Angelo Buonarotti;
b. de loggiën, die zich in drie verdiepingen boven den beganen grond
verheffen en overal met zinnebeeldige voorstellingen uit het oude en
nieuwe testament zijn versierd; c. de (4) pauselijke feestzalen, die naar
de vermaarde fresko-schilderijen van Raphael den naam van stanze (ka-
mers) diRaffaele dragen; d. het grootste museum der wereld, bestaande in
verzamelingen van oudheden, opschriften, schilderijen, handschriften,
munten, gedenkteekenen der Christelijke oudheid, enz.; e. de rijke bi-
bliotheek van het Vatikaan. — Ook het museum van het Kapitool en
verscheidene villa's bevatten zeer geachte rijkdommen voor de oudheden.
In den omtrek van Rome behooren vele villa*s, zoo wegens
hare ligging als wegens hare kunstschatt-en en den aanleg van tui-
nen, tot het bekoorlijkste, wat Italië aanbiedt. In het naburige Sa-
bijnsche en Albaansche gebergte zijn Tivoli (met .de watervallen
van den Anio), Frascati en Al ba no (in de nabijheid van 't
meer van dien naam) de liefelijkste punten.