Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
OOSTENEIJKSCH ITALië. § 50 235
ruiling hiervan tegen vreemde fabrikaten weinig aanspoorde tot
eigene iudustrie. Alleen de zijdefabrieken in Opper-Italië (Turijn,
Milaan, Como, Verona) leveren meer dan voor de inlandsche
behoefte noodig is. De zeehandel heeft sedert de inrigting vau
regelmatig bevaren stoombootlijnen eene nieuwe vlugt genomen,
vooral in de havens van Genua, Livorno, Civita-Vecchia, Napels,
Messina, Palermo, Ancona en Venetië. De binnenlandse he
handel daarentegen is wegens gebrek aan behoorlijke gemoen-
sehap van zeer weinig beteekenis op het eigenlijke sehiereiland.
— Wat de beschaving des geestes betreft, heeft Italië
den roem van 't vaderland van kunst en wetenschap geenszins
gehandhaafd. Wel is het getal universiteiten nog in deze eeuw
aanzienlijk (van 14 op 20) vergroot geworden, maar zij staan, iu
hetgeen zij voor de wetenschap doen, ver achter bij die van Mid-
den-Europa, zelfs diegenen niet uitgenomen, welke eertijds de stu-
derende jeugd uit alle landen van Europa tot zich trokken.
De staatsregeling is in't koningrijk Italië bepaald monar-
chaal. San Marino vormt eene republiek. Monaco is onbepaald mo-
narchaal. De Kerkelijke Staat is een kiesrijk; de paus wordt „in het
conclave" met twee derden der stemmen door de in Rome aanwe-
zige kardinalen gekozen. Verkiesbaar ziju alleen die kardinalen,
welke miustens 55 jaren oud zijn en niet tot den hoogen vorsteu-
stand behooreu.
De Staten van Italië in 't bijzonder.
1. OOSTENRUKSCU ITALië.
Sedert 1859 (19 Julij) bestaat Oostenrij kso h Italië
alleen nog maar uit Venetië en Mantua, doch is ouder
alle kroonlanden der Oostenrijksche monarchie nog steeds het
best bebouwd en digtst bevolkt (5350 inwoners op 1 Q mijl).
Want hier vereenigen zich aUe elementen, waardoor eene sterke
physische en technische ontwikkeling in 't leven wordt geroe-
pen : gunstige ligging, zachte luchtstreek, heerlijke besproei-
jing , vruchtbare grond, voortreffelijke wegen, die het land in
alle rigtingen doorloopen, eene bedrijvige bevolking.
Topographie.
De groote en kleine steden van Italië bezitten een zoo grooten rijkdom
aan kerken, paleizen, kunstwerken (gedeeltelijk in kerken, gedeeltelijk