Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
234 KULTUUR VAN ITALië. § 50.
behoefte om door afgesloten plaatsen beseherming te zoeken tegen
de Arabieren in de middeneeuwen en de zeeroovers in den nieu-
weren tijd. Niettegenstaande in onze dagen vele groote steden iu
Midden- en Zuid-ItaUë ontvolkt zijn, worden er nog niet minder
dan 8 steden van 100000 inwoners en meer aangetroffen, zoodat
Italië in dat opzigt alleen door Groot-Brittanje wordt overtroffen.
De verscheidenheid van stam onder de bevolking, hoe
groot ook uog in de eerste helft der middeneeuwen (Romeinen ,
Germanen, Slaven, Grieken, Arabieren), is thans nog maar in ge-
ringe mate merkbaar. Nog grooter is de eenheid in godsdienst
en taal: het meerendeel behoort tot de katholieke godsdienst;
andere christelijke belijdenissen, alsmede de Joden, worden ge-
duld. Iu drie der Piemontesche dalen leeft nog een overblijfsel van
de in de 13de eeuw derwaarts getogen Waldenzers. Onder de
zeer talrijke, gedeeltelijk tot schrijftaal verheven dialekten der
Italiaansche taal wordt het Toskaansch voor het edelste gehouden
en als algemeene schrijftaal gebruikt, waarvan zich dan ook de
Italiaansche letterkunde even zoo uitsluitend bedient als de Spaan-
sche van het Kastiliaansch. In eenige dalen aan den voet van
den Monte Rosa, alsmede in de sette comniuni ten noorden van
Viceuza en de 13 gemeenten ten noorden van Verona hoort men
nog eenige weinige overblijfselen van een Duitschen tongval.
Kuituur.
Over het geheel beantwoordt de bebouwing van den grond
alleen in Opper-Italië en ^het Arnodal aan het gunstig klimaat
eu de veelvuldige gelegenheid om den overvloed van het bin-
nenlandsch verbruik naar het buitenland te voeren. Algemeen
neemt beschaving, welvaart en geestontwikkeling naar 't zuiden
merkbaar af. In de Napelsche provinciën is '/g, op Sicilië zelfs
de helft van den zoo veel opbrengenden grond onbebouwd. De
voornaamste takken der physische kuituur zijn, behalve maïs
en rijst: olijfolie, vooral in de voormalige koningrijken Sardi-
nië en Napels, zijdeteelt in Lombardije en Piemont, veeteelt en
de daarmede verbonden kaasbereiding, die hot best is in Parma
(Parmesaansehe kaas), het winnen vau edele zuidvruchten; de zeer
uitgestrekte wijnbouw zou bij zorgvuldiger behandeling een aan-
zienlijke tak van inkomst worden ; alleen in Sardinië levert hij
een voornaam artikel voor den uitvoer. Het mijnwezen is bijna
onbekend. Meer nog dan de physische is de technische kuituur
op eene in 't oog loopende wijze achterlijk gebleven, hoofdzakelijk
omdat de groote rijkdom aan ruwe produkten en de gemakkelijke