Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
222 BEVOLK. ONTWIKKEL. SIAATSR. VAN GEIEKENL. § 49.
gekomen Albanezen hebben zoo uitmuntend deel genomen aan den
burgeroorlog der Grieken, dat zij door dezen als broederstammen
beschouwd worden.
De heerschende godsdienst is de Grieksche, andere wor-
den geduld, maar de Joden alleen in eenige steden als vreemde-
lingen.
Middelen van bestaan.
Landbouw, wijnbouw, waarvoor de Griek eene bepaalde voor-
liefde aan den dag legt, en veeteelt zijn binnen in het land, han-
del en scheepvaart op de kusten en de eilanden de hoofdbronnen.
Vau oudsher heeft Griekenland, even als een eiland, door de
scheepvaart, niet over land, met het oosten en westen in verbin-
ding gestaan en deze heeft in den jongsten tijd een aanzienlijke
vlugt genomen.
I ntellektuele ontwikkeling.
Nergens vindt men op zulk eene beperkte ruimte grootere ver-
schillen in den graad van beschaving der inwoners: naast de fijne
beschaving, b. v. in de hoofdstad, een bijna volslagen gebrek aan
beschaving. Doch sedert de bevrijding des lands van de vreemde
heerschappij is het schoolwezen een hoofdonderwerp geweest van
de zorg der nieuwe regering. Ten gevolge eener uitgebreide wet
op het volksonderwijs zijn er eene menigte goed ingerigte volks-
scholen ontstaan, waaraan in de hoofdplaatsen de zoogenaamde
Hellenisehe scholen sluiten, die bestemd zijn om de onderwerpen
van het lager onderwijs verder te ontwikkelen en er andere, vooral
het ouderrigt in de Oud-Grieksche taal, bij te voegen. Gymnasien,
op Duitschen leest geschoeid, dienen ter opleiding voor hoogere
studiën aan de insgelijks naar het voorbeeld der Duitschers iuge-
rigte imiversiteit te Athene.
Staatsregelin g.
De regering is eene konstitutionele erfelijke monarchie. Naar de
nieuwe administratieve verdeeliug des lands bevat het tien gewes-
ten (Nomarehiën) met oud-Grieksche namen.
Topographie.
a. Livadië, of het voormalige Midden-Griekenland, met
eenigzins naar het noorden uitspringende grenzen, vormt het ver-
bindend lid tusschen het noordelijke en zuidelijke der drie schier-
eilanden en den overgang van het kontinentale karakter van het
noordelijk vastland tot het eilandkarakter van het zuidelijkste deel