Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET KONINGRIJK GRIEKENLAND. § 49. 221
om de grootere nabijheid, maar ook omdat de noordzijde rijk aan
inhammen, de zuidzijde in tegendeel op vele plaatsen ontoeganke-
lijk en het eiland dus door de natuur bestemd is om tot Europa te
behooren. Eene door plutonisehe krachten in vier deelen gesprongen
bergketen loopt er in de geheele uitgebreidheid van het W. naar
het O. over. Wegens de zuidelijke ligging reikt een aanzienlijke
plantengroei tot op de hoogste bergmassa van het eiland , den Ida
(7200 ), en de voortdurende barbaarschheid heeft den natuurlij-
ken rijkdom nog wel niet verwoest, maar toch eene digte bevolking
verhinderd (tegenwoordig ongeveer 1000 op 1 □ mijl).
De Aziatische landen, zie bl. 127. De Afrikaansche bl. 159.
B. HET KONINGRIJK GRIEKENLAND.
W e r e 1 d s t a n d.
Het zuidoostelijkst rijk van ons werelddeel is, even als het noord-
westelijkste, niet alleen afgesloten en goed bewaard, maar ligt ook
door de hoogste mate van aanraking tusschen land en water weder
voor het veelvuldigst verkeer open. De uiterst voordeelige vorm
van de oostzijde voor het aanleggen vau steden, voor handel en
scheepvaart (het tegendeel van het Italiaansche schiereiland) heeft
dit kleine land bij voorkeur het oog doen slaan op Azië eu er de
taak aan opgelegd om de beschaving over te nemen, te ontwikkelen
en verder te planten. Deze taak, welke ook die van geheel ons we-
relddeel was, heeft vooral het oude Griekenland afgewerkt en door
de kracht des geestes eene hoogte bereikt zoo als geen ander land
ter wereld. Maar onder eene vreemde heerschappij van meer dan
twee duizend jaren is Hellas, ofschoon bevoorregt door de geheel
eenige vereeniging der alpennatuur met den grootsten, bijna Qor-
denachtigen kustrijkdom en de zachtste hemelstreek, in verval ge-
raakt, waaruit het, sedert de herstelling zijner zelfstandigheid,
zich eerst langzaam is begonnen te verheffen.
Bevolking.
Volgens afstamming zijn de inwoners deels (^i) Grieken,
deels ('/,) Albanezen. De eersten houden zich voor echte nako-
melingen der oude Grieken; ook heeft hunne tegenwoordige taal
meer verwantschap met de oude dan eene der Romaansche met de
Latijnsche taal, en daar zij de elementen, haar door vreemde vol-
keren opgedrongen, steeds weder van zich gestoten heeft, is zij
minder eene gemengde taal dan eene der nieuwe, behalve de Hoog-
duitsche (?). De uit Illyrië en Epirus in de 14de en 15de eeuw