Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
220 SERVlë. ROEMANië. MOLDAVië. § 49.
Servië, die aan dat bestuur zijn ontnomen en waar reeds Euro-
pesche zeden al meer en meer ingang vinden, scholen van al-
lerhande soort verrijzen, de handel, bijzonder in de Donau-
vorstendommen, door de buitengewoon rijke hulpbronnen van
den bodem eene verbazende vlugt neemt eu zich eenige kiemen
van industrie beginnen te ontwikkelen.
a. Servië (met 1 mill. inw.) of het gebied van de Morava tus-
schen Bosnië en Boelgarije, in 't N. door de San en den Donau
begrensd, was van de 10de eeuw tot op de verovering door de Tur-
ken, omstreeks het midden der 15de eeuw, een eigen rijk, dat zich
tot aan de Adriatische zee uitstrekte. De heldentijd der natie is nog
levend in de van geslacht tot geslacht mondeling overgeleverde
volksliederen (in Imune voor poëzie en zang vooral geschikte, wel-
luidende taal), die eerst in den jongsten tijd aan het overige Europa
zijn bekend geworden. Een bevrijdingsoorlog uit het begin dezer
eeuw, waartoe de Janitscharen aanleiding gaven door hunne ver-
drukkingen , en die door llusland gesteund werd, verschafte aan
het land wel geene volledige onafliankelijkheid, maar toch (se-
dert 1815) een eigen landsbestuur onder een inlandschen, erfelijken
vorst; de Turken behielden nu nog eene (door Serviërs te heffen)
schatting en het regt om bezetting te leggen in (6) vestingen, onder
welke Belgrado, aan den door drie groote zijrivieren versterkten
Donau, dc voornaamste is.
h. De twee onder den naam van Roemanië vereenigde „Do-
nauvorstendommen" Moldavië (IV2 mill. inw.) en Wala-
chije mill. inw.) onder één schatpligtigen, door den inland-
schen adel (de Bojaren) gekozen en door de Porte bevestigden hos-
podar, behooren niet tot het Grieksche schiereiland, maar tot de
vlakte van Walachije, die, besproeid door talrijke rivieren, met
weelderige weiden, vruchtbaar bouwland, ooftboomen en wijnber-
gen prijkt. De hoofdstad van Moldavië is Jassy (70000 inw.),
die van Walachije Boekarest (120000 inw. Bovendien ver-
dient onze aandacht de stad Galacz in Moldavië, niet ver van
de zamenvloeijing der Proet met den Donau, wegens den zee-
handel der beide vorstendommen. Over de uitbreiding van Moldavië
aan gene zijde van de Proet en door de Donaudelta, zie § 63.
Onder de eilanden, die tot Europa en Turkije behooren, is
Creta of Kandia, met de hoofdstad van den zelfden naam, ver-
reweg het aanzienlijkste. Het sluit als een groote boom den Ar-
chipel in 't Z. af en wordt nog tot Europa gerekend, niet alleen