Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
STAATSREGELING VAN EUROPA. § 47. 205
Laat men die enkele uitzondering buiten rekening, dan
kent Europa alleen den monarchalen en republikein-
se hen regeringsvorm; doch de laatste bepaalt zich tot één
percent (3 miU. in 31 staten) der geheele bevolking van Eu-
ropa , zoodat hier, al is het ook niet in het aantal staten ,
dan toch in hunne beteekenis, de monarchale regeringsvorm en
wel de erfelijke monarchie (alleen de Kerkelijke Staat is eene
kies-monarchie) meer bepaald de bovenhand lieeft, dan in Ame-
rika de rcpublikeinsche ; want al is er daar ook maar eene
monarchie, zij (Brazilië) bevat toch meer dan y^ der Ameri-
kaansche bevolking. Daarentegen is de verscheidenheid der mo-
narchale staatsvormen in het bijzonder in Europa zoo aanzien-
lijk, dat bijna alle trappen tusschen de republiek en de abso-
lute monarchie vertegenwoordigd zijn; maar ook in dit op-
zigt bepaalt zich de verscheidenheid tot Eomaansch en Ger-
maansch Europa. Want het Slavische heeft maar twee souve-
reine staten (het ontzaggelijke Rusland en het kleine vorsten-
dom Montenegro), de overige Slavische bevolking is gedeelte-
lijk bij Germaansche staten, gedeeltelijk bij het Turksche rijk
ingelijfd en heeft geen zelfstandig politiek bestaan bewaard,
terwijl Romaansch Europa daarentegen 15 en het Germaan-
sche zelfs 62 verschUlende staten bevat. Om de nadeelen vau
deze buitengewoon sterke staatkundige verdeeling van de Ger-
maansche staten te vermijden, is de meerderheid vereenigd in
twee bondgenootschappen; het Duitsch Verbond en het Zwit-
sersch eedgenootschap (waarbij zich drie Romaansche staten heb-
ben aangesloten). Onder de Germaansche staten hebben er zich
drie tot groote mogendheden van Europa'verheven: Oostenrijk,
Groot-Brittanje en Pruissen (die zoowel in een historisch opzigt
als in omvang en bevolking in deze orde geteld worden); onder de
Romaansche en Slavische is er van elk maar een tot die hoogte ge-
stegen: Frankrijk en Rusland. Deze vijf groote mogendheden waken
vooral voor de instandhouding van het volkenregt en het staatkun-
dig evenwigt; Oostenrijk en Pruissen hebben nog eene bijzondere
beteekenis als zijnde de beide eerste staten in het Duitsche Verbond.