Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
het hoogland van baebarije. § 38, 179
landengte door te graven en hierbij van de zich daar bevindende meren
partij te trekken. Het hoofdbezwaar bestaat in de groote ondiepte der zee
bij Pelusium, waar noch goede haven, noch ankerplaats gevonden wordt.
Ook zal het kanaal wel alleen voor stoombooten den tot hiertoe gevolgden
weg naar den Indischen oceaan de helft verkorten (voor de havens aan de
Middellandsche zee wel twee derden), want voor zeilschepen is de Roode
zee met hare kusten zonder havens en vol klippen zeer gevaarlijk (zie bl. 28)
en de heerschende moessons maken het in- cn uitloopen aan het zuid-
einde zoo moeijelijk, dat het dikwerf zes maanden lang onmogelijk is.
§ 38.
DE GESCHEIDEN GEBERGTELEDEN IN AFRIKA.
Alleen in het noordelijkste deel van Afrika treft men geschei-
den bergleden aan : het hoogland van Bar bar ij e met het
Atlasgebergte en het plateau van Barka, door de
ondiepe Syrten van elkander gescheiden.
1. Het hoogland van Barbarije strekt zich in de rig-
ting van 't westen naar 't oosten uit en wordt begrensd door
den Atlantischen oceaan, de Zandzee en de groote Syrte. De
oppervlakte onderscheidt zich van alle andere natuurvormingen
in Afrika door eene grootere plastische verscheidenheid. Het
westelijk deel is het hoogste; het Atlasgebergte (d. i.
Sneeuwgebergte) verheft zich boven de sneeuwlinie, even als de
daar tegenover gelegen Sierra Nevada in Andalusië en Granada-
De beide hooglanden van Spanje en Barbarije hebben hunne hoofdhel-
ling naar tegengestelde rigtingen: het eene naar 't westen naar den Atlan-
tischen oceaan, het andere naar 't oosten naar de Middellandsche zee
terwijl de mindere, steilere hellingen bij het eerste naar 't oosten, b
het tweede naar 't westen vallen.
Het Atlasgebergte splitst zieh in
a. den Grooten Atlas of den zuidelijken zoom van het hoog-
land naar de zijde van het laagland, vooral aan den steppenzoo m
Biledulgerid (het „dierenrijke Libye" van Herodotus), waar tal"
rijke kudden (ook van paarden en kameelen) weiden en tegenwoor-
dig maar weinig horden van Arabieren rondtrekken, terwijl gedu-
rende den bloei van het Khalifaat groote steden, vele burgten en
kasteden, waarvan de overblijfselen nog aanwezig zijn, getuigden van
de welvaart des lands;
h. den Kleinen Atlas of den veelvuldig gebroken noordelij
12*