Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
EGYPTE. § 37. 177
van de overige wereld afgezonderd stond, de opmerkzaamheid der
beschaafde volkeren uit de oudheid tot zich trok en met hen in ver-
keering trad.
Egypte als Turksche provincie strekt zich uit van de Ara-
bische golf iu 't oosten tot aan de Libysche woestijn, waarvan
het nog de reeks oasen bevat, die van 't zuiden naar 't noorden
loopt. In deze uitgestrektheid (6Ü00 Q mijlen, doch slechts 800
Q mijlen tot landbouw geschikten gïond, met 5—6 mill. inwo-
ners, meestal Arabieren) is het in de rigting van 't oosten naar
't westen in drie .geheel verschillende deelen gesplitst, van
welke alleen het middenste, het Nijldal, een zetel werd voor
vaste staten en beschaving in 't algemeen, terwijl de beide an-
dere, als niet vnichtbaar gemaakt door den stroom (enkele
oasenplaatsen uitgezonderd), woest bleven liggen en tot heden,
alleen door nomadische herdersvolken bezocht, in eeuwigdurende
barbaarschheid blijven rusten.
De bevolking van Egypte, vooral de landelijke, is hoofdza-
kelijk Arabisch, terwijl de stedelijke, zoo als iu Kairo en Alexan-
drië, uit zeer verschillende bestanddeelen zamengesteld is. Het aan-
tal Kopten (in Opper-Egypte) neemt voortdurend af; dat der Euro-
peanen in de beide groote steden van Beneden-Egypte neemt tel-
ken jare toe, het gevolg van de vlugt, die de Egyptische handel
sedert de geregelde gemeenschap tusschen Europa en Indië over
de landengte van Suez genomen heeft. Aan het hoofd der regering
staat, als leenroerige stadhouder der Porte, de pacha van Egypte
met onbeperkte erfelijke magt.
Het Beneden-N ij 1 d a 1 wordt verdeeld in O p p e r- en N e-
der-Egypte.
Reeds in Midden- en Neder-Nubië, meer nog in Opper-Egyp-
te, is eene bijna onafgebroken reeks van gedenkteekenen der Oud-
Egyptische bouwkunst bewaard gebleven, die zoowel door aantal en
grootschen aanleg als door prachtige versiering met beeldhouw-
werk en belangrijke hieroglyphen, alsmede door een drie tot vier
duizendjarigen ouderdom, de eerste plaats innemen onder alles wat
van dien aard op deze aarde bekend is. Van het weinig beduidende
Nijl-eiland Philc (tegenover Assoean of Syene), dat op het kleinste
bestek de best bewaarde ruïnen-groep van Egypte bevat, volgen
stroomafwaarts talrijke tempelgrocpen tot aau de oude koningsstad
pütz, vergel. aabdr. 12