Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
166 HET BINNENLAND VAN HOOG-AFRIKA. § 36.
boom, den 100' hoogen katoenboom, van welks stam door de in-
boorlingen eene boot wordt gemaakt, die wel 100 menschen kan
bevatten). Een der voornaamste produkten, dat in den jongsten
tijd uit deze landen, vooral uit de Niger-delta, in groote hoeveel-
heid wordt uitgevoerd (naar Liverpool), is de palmolie, waardoor aan
het mondingsland van den Niger de naam van „palmoliekust" zou kun-
nen gegeven worden (de mondingen hebben den naam van olierivie-
ren gekregen). Deze handel heeft den slavenhandel bijna geheel
verdrongen, dewijl de inlandsche slavenhandclareii nu palmoliehan-
delaren zijn geworden. — De bevolking, grootendeels inboorlin-
gen, is in den laatsten tijd door de beperking van den slaven-
handel op deze kust (ook ten gevolge der strenge bewaking door
Engelsche kruisers) en door het indringen van het Mohamedanis-
mus (in plaats van de grofste, met menscheuofifers verbonden fe-
tisch-dienst) eenigzins van den lagen trap van beschaving opgeklom-
men; zij houdt zich thans niet alleen met den landbouw bezig (rijst,
maïs, indigo, enz.), maar legt zich ook gedeeltelijk toe op tech-
nische nijverheid (goud- en ijzerwerk). Daarentegen is de rege-
ringsvorm meestal nog despotisch en in de beide grootste staten,
Aschanti in het binnenland'der Goudkust en Dahomei in
het binnenland der Slavenkust, zelfs zoodanig, dat men er den
koning een goddelijk regt toekent om naar willekeur over zijne
onderdanen en hun leven te beschikken.
De koning van Dahomei heerscht over eeu bij uitstek vruchtbaar,
maar onbebouwd land, dat aan millioenen menschen een bestaan zou kunnen
verschaffen, doch alleen bewoond wordt door een leger, dat het ruwste en
wreedste is, waarvan de geschiedenis melding maakt, en door ongeveer
200000 slaven. Midden in deze woestenij ligt zijne Afrikaansche
hoofdstad (Abomei) met het paleis, welks muren met afgesneden menschen-
hoofden versierd zijn eu van waar hij jaarlijks met zijne troepen eene
slavenjagt onderneemt; de buit wordt naar zijne Europesche hoofdstad
(Waida) aan de kust gebragt en daar aan slavenhandelaren verkocht.
5. Het binnenland van Hoog-Afrika begint eerst
sedert den laatsten tijd eenigzins bekend te worden door het voor-
waarts dringen der Europeanen uit het Kaapland en het oosten.
Het middenste gedeelte van Zuid-Afrika maakt volgens de jong-
ste nasporingen 1) een bekken uit, dat zich van 't noorden naar
't zuiden uitstrekt, vrij hoog boven den spiegel der zee ligt en op
beide zijden door heuvelrijen, insgelijks in de rigting van 't noor-
1) Petermann's Mitth. 1858, 1859, met kaarten.