Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ZUID- ES NOORD-GÜINEA. § 36. 165
het best te genaken was, en binnen het bereik lag van drie
werelddeelen. In het westen wordt Noord-Guinea afgesloten
door Kaap Sierra Leone, die als een (10 mijlen) bree-
de bergwand in zee uitspringt, met eene tweede, door de En-
gelschen (1791) aangelegde kolonie (Freetown) voor Negers, die
uit slavenschepen bevrijd worden.
ff. Dezuidelijke helft van denwestelijkenraudis
eeue zandige kuststrook zonder plantengroei, bijna zonder eenige ri-
viermonden of baaijen, en die, ook al wegens de geringe diepte der
zee, waarin men eene vreeselijke branding heeft op de tallooze rots-
klippen, te allen tijde een der ontoegankelijkste, cn derhalve
onbekendste deelen van het vastland geweest is. De weinige bewo-
ners van dit land, dat bijna geheel aan de wilde dieren is overge-
laten, behooren tot de stammen der Hottentotten en staan
op den laagsten trap van beschaving (zonder eenige godsdienst).
Ä. Z u i d-G u i n e a is een breede, door de rivier Congo of Zaïre
in twee helften gedeelde kustzoom, met een zeer heet eu vooral in
de moerassige omstreken van deq benedenloop der rivieren (bij-
zonder vau den breeden Zaïre) hoogst ongezond, voor Europesche
koloniën geheel ongunstig klimaat. Daarom bestaat de bevolking
bijna alleen uit iuboorlingcn (Negers), maar is door den gedurende
eeuwen gedrevcu slavenhandel (jaarlijksche uitvoer uit geheel Gui-
nea 75 000—80000) zeer gedund, overigens aan het ruwste feti-
schismus (vereering van slangen) overgegeven en bij den weelderi-
gen plantengroei zeer traag. ^Met uitzondering der Portugesche
bezittingen (bl. 164) is Zuid-Guiuea in eene menigte kleine staten
verdeeld, waaronder Congo, ten zuiden der rivier van dien naam,
de belangrijkste is.
c. Noord-Guinea, van den equator tot aan Kaap Vert, is ins-
gelijks een zeer eenvormige, (300 mijlen) lange, meestal vlakke
kustrand, waar noch door wijde riviermonden (behalve den Niger),
noch door baaijen of daarvoor gelegen aanzienlijke eilanden eenige af-
wisseling wordt te weeg gebragt. Lastige stroomiugen derzcebemoci-
jelijken nog de reeds geringe toegankelijkheid vau deze kust. Dc plan-
tengroei is bij de buitengewone vruchtbaarheid van den grond, die
gedeeltelijk (in de republiek Liberia) in voortbrengingsvcrmogen
niet voor den besten der aarde behoeft onder te doen, bij dc hooge
temperatuur en den langen, tropischen regen buitengewoon kracht-
vol ; de Niger-delta vooral prijkt met de prachtigste overoude bos-
sclien van kolossale en tevens edele boomsoorten (den apcnbrood-