Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
162 DE ZUID- EN OOSTKAND VAN HOOG-AFRIKA. § 36.
(Kersmisland, dewijl de eerste Europesche bezoeker, Vasoo da
Gama, iu 1498 op het kersfeest hier aankwam) eene kolonie te
vestigen 1), waarvan de hoofdplaats (vroeger Port-Natal, thans)
d'Urban aan den Indischen oceaan ligt.
h. De insgelijks door Kaffer-stammen bewoonde kust van
So fa la (d. i. Nederland) en Mozambique (gescheiden door de
rivier Zambezi) is, iu weerwil van den rijken plantengroei en de
verscheidenheid in het dierenrijk, zoo ongezond door moerassen,
dat de Portugesche bezittingen thans niet anders dan tot ballings-
oord voor misdadigers dienen (van 100 Em-opeanen houden slechts
5—7 het er langer uit dan vijf jaren; eene expeditie troepen in
1840 stierf iu den tijd van een jaar geheel uit); zelfs de ambtena-
ren, die derwaarts gezonden worden, zijn, met uitzondering van den
gouverneur, gebannen misdadigers; daarom steekt deze kolonie dan
ook treurig af bij de Kaap-kolonie. De eens bloeijende handelsplaats
Sofala is thans geheel vervallen, en zelfs Mozambique (op
een klein eiland), de zetel van den gouverneur der Portugesche be-
zittingen in Oost-Afrika en het middenpunt van den Portugeschen
handel aldaar, heeft maar eenige honderden vrije inwoners. Het ge-
wigt dezer bezittingen was in vroeger tijd grooter wegens de ver-
bazende menigte goud en ivoor, die van daar werd uitgevoerd; maar
zij hebben de maritime belangrijklieid als aanlegplaatsen voor de
Indische scheepvaart behouden, van waar de Portugezen sedert drie
eeuwen hunne koloniën in Amerika en Azië met slaven voorzagen.
c. De kust van Zanguebar (Zanzibar) eu Adzjan, waar de
schee])vaart door de moessons tot een zekeren tijd vau 't jaar be-
perkt wordt, heeft langs het zuidelijk gedeelte kleine eilanden met
tropischen plantengroei. De kust van Zanguebar, ten noorden van
kaap Delgado tot den 3° noorder breedte, staat sedert den dood van
den Imam van Maskate (zie bl. 1.22), die zijne staten onder zijne
drie zonen verdeelde, onder een eigen sultan. De stad Zanzi-
bar op het eiland van dien naam, welks bevolking op ongeveer
1/4 mill, geschat wordt, heeft omstreeks GO 000 inwoners, en in den
noordoost-moesson komen bij de vaste bewoners nog 30 000—40 000
vreemdelingen. Het is eene door de Arabieren druk bezochte sla-
venmarkt. Van hier uit zijn in den laatsten tijd belangrijke ont-
dekkingen in het binnenland gedaan. De kust S 0 m a 1 (van kaap
Guardafui tot aan de straat van Bab-el-Mandeb) wordt bewoond
1) Bene speciale kaart van de kolonie Natal vindt men in Peterm.
Mitth., 1856, kaart 19.