Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
DE ZUID- EN OOSTRAND VAN HOOG-AFRIKA, § 36. 161
der Boeren, de Transvaalsehe republiek, die een vlakte-inlioud
heeft van 378Ü n (zoo groot als Hongarije).
Het middenste en laagste terras vormt de (vroeger Hoi-
laudsehe, sedert 1806) Engelsche Kaap-kolonie. Het noordelijk
deel of de Karroo-vlakte (d. i. hard, wegens den 's zomers sterk
uitgedroogden grond) is in het warme jaargetijde, ten gevolge van
het opdroogen der weinig beteekenende wateren, eene woestijn met
kleine, eilandvormige oasen, maar verandert in den korteu regen-
tijd (Nov. tot Eebr,) spoedig in voortreffelijk weiland. Het laag-
ste terras- of kustland is door Europeanen bewoond en het best
bebouwde gedeelte van den zuidelijken rand. De Kaap-kolonie
is voor dc zeevaart cler Engelschen niet alleen hoogst belangrijk
als een voornaam tusschenstation op de reis naar Indië, vau waar
men spoedig en gemakkelijk in de gewesten kau komen, die van
het moederland zoo ver verwijderd liggen, maar is ook, uit hoofde
van het gezonde klimaat, eene ververschingsplaats voor de vaart
op Oost-ludië, waar de Engelsche troepen zieh op de uitreis ge-
makkelijk aan een ander klimaat gewennen en de terug keerende
invalicden spoedig herstellen. De stelling van de kolonie maakt
haar tot den werkelijken sleutel van den Indischen oceaan en tot
een hoofd-obscrvatiepost voor de heerschappij op de wereldzee. De
aan den voet van den steilen Tafelberg gebouwde Kaapstad (23 000
inwoners) heeft inrigtingen voor Europesche beschaving en drijft een
aanzienlijken handel.
2. De oostelijke rand, aan de kusten ongezond, wordt
in 't zuiden door Kaffers bewoond, onder welke de Britten de
kolonie Nat al gesticht hebben; in het midden hebben zich
Portugezen nedergezet; het uoorden is bijna geheel onbekend.
a. De Kafferskust (Kaffraria). De Kaffers, de oostelijke buren
der Kaap-kolonie, leven in dorpen en stammen, van welke de wilde
Z O e 10 e's de meest gevreesde zij n, onder hoofden, die weder onder een
opperhoofd staan en evenzoo min als de laatste onbeperkt in huune
magt zijn. Talrijke kudden maken hun grootsten rijkdom uit, maar
door hunne gekochte vrouwen laten zij ook iets, doch geheel kunste-
loos, aan den landbouw doen. Zij worden geschetst als een hoogst
gastvrij volk, dat tevens vlug van geest is; zij missen nogtans alle
begrip van godsdienst, zijn in het grofste bijgeloof, vooral het ge-
loof aan tooverij, verzonken, en daardoor tot de grootste gruwelen in
staat. De rijkdom van den grond en het heerlijke, uiterst gezonde
klimaat gaf den Engelsehen aanleiding, om in het land N a t a l
PÜTZ, VERGEL. AARDR. 11