Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET LAAGLAND VAN SIBEKië. § 29. 151
in zijne geheele uitgestrektheid van het westen naar het oosten
vóór het centrale hoogland, even als het bovenmate groote laag-
land van Amerika in de rigting van het noorden naar het zui-
den vóór de CordiUera's. Alleen in het zuiden is de gTond ge-
schikt voor den landbouw, terwijl zich aan den noordelijken
voet van het hoogland een gordel van bosschen op golvende
heuvels uitstrekt, die slechts hier en daar door koornvelden
afgewisseld worden. Hierop volgt een nog breeder gordel van
eenvormige steppen, in den beginne met eenigen plantengroei,
maar weldra een meestal met ijs bedekte moerassige grond of eene
rotsvlakte. Ware het geen laagland, dan zou het geheel nog
meer de natuur der poolstreken hebben.
Dewijl aan deze groote landruimte de ethnographische eenheid
(zie bl. 56) van andere Aziatische landen ontbreekt, kon zij hare
zelfstandigheid niet handhaven, maar werd, even als Amerika, een
land ter kolonisatie voor de Europeanen, die derhalve begonnen zijn
om de beschaving, maar zeer verhoogd, aan dat werelddeel terug te
geven, van waar zij is uitgegaan. In het laagland aan den Irtisch
ligt T O b 01 s k, vroeger de hoofdstad van geheel Siberië, en Omsk
aan de uitwatering van den Om in den Irtisch, de residentie van
den gouverneur-generaal van West-Siberië.
3. Het steppenland der Kirgizen, op de gren-
zen der beide gi-oote natuurtypen van Midden-Azië, van het
hoog- en laagland in dit werelddeel, heeft geene vaste neder-
zettingen, en wordt alleen doorkruist door nomadenhorden,
die, uit hoofde van de wederzijdsche ijverzucht der Russische en
Chinesche regering, in weerwil van hunne eigene zwakheid,
hunne onafhankelijkheid hebben behouden.
De hoofden der aanzienlijke horden, de Kirgizen-sultaus, laten
de karavanen en afzonderlijke reizigers, als deze door Inm gebied
trekken, schatting betalen, waarvoor zij de vcrpligting op zich ne-
men om hen te beschermen; en toch licbben de reizigers nioeijelijk-
heden ondervonden om in het binnenland door te dringen, zoodat
onze kennis daarvan zeer beperkt is.
De eilandengroep N i e u w-S i b e r i ë in de Noordelijke IJs-
zee is niet bewoonbaar.