Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
GALILEA. PHENICië. § 27. 137
(in eene soort van koor) als liet heilige graf (in het uit dien hoofde bij uit-
zondering naar het westen gerigte hoofdkoor). Ook hier hebben zich ver-
scheidene Christelijke belijdenissen in de ruimte der kerk en nevengebou-
wen verdeeld j het koor en de Kalvarieberg behooren aan de Grieken. —
Ten oosten van Jeruzalem, aan gene zijde van het dal Josaphat, waardoor
de beek Kidron vliet, verheft zich de van het noorden naar het zuiden
strekkende Olijfberg (2550', dus maar 203' hooger dan Sion) met drie
plateauvormige toppen; op den middensten staat de kapel der Hemelvaart
(ofschoon het Nieuwe Test. niet den Olijfberg, maar Bethanië als de plaats
van 's Heeren hemelvaart noemt); aan den voet bevindt zich het graf
der heil/ge Maagd en de tuin van Gethsemane, waar Judas den Heiland
verried.
h. In Samaria, het middenste landschap, hcefl zich het oude
Sichern, dat reeds door de aartsvaders bewoond werd, onder den
naam van Nablus (Neapolis) als eene middenmatige stad gehand-
haafd. Zij telt 8000 inwoners eu is het tusschenpunt voor een niet
on belangrijken handel tusschen Damaskus en de steden aan de Mid-
dellandsche zee.
e.. Galilea, het noordelijke landschap, bevat in het kustgebied den
bergrug Karmel met het gelijknamige voorgebergte, waar vroeger nu
eens de zetel was van de dienst van Jehovah, dan weder van Baiil, en
thans het beroemde stamklooster der Karmelieten door de bemoeijin-
gen van den laatsten monnik, die bij de verwoesting (in 1821) was over
gebleven, weder opgebouwd en tot opneming vau pelgrims ingerigt is.
Op den eerstvolgenden uitlooper der kust ligt het sterke Akko,
ook Ptolemaïs (omdat Ptolcmeus Lagi het uitlegde en verfraaide)
en in zijn bloei ten tijde der kruistogten Aceon, Acre genoemd.
Onder de steden in het gebergte is het kleine Nazareth (niet ver
van den Tabor), waar de Heiland zijne jeugdige jaren sleet, nog
heden de eerwaardigste.
B. PHENICIë EN NOORD-SYRIë (SORISTAN).
Wereldstand.
Phenicië was door zijne stelling en den physischen staat des bo-
dems bestemd om het oosten met de kusten van het westen in ver-
binding te brengen. „Door opdringende verhuizingen uit het Voor-
Aziatische hoogland naar de havenrijke kust voortgeschoven, hadden
de oude Pheniciërs vóór zich de zee met eilanden eu kusten, uit-
lokkend door vruchtbaarheid, achter zich den Libanon, zoo rijk
aan hout voor den scheepsbouw, onder zich een weinig voort-
brengenden grond." Dit alles bragt dc Pheniciërs tot de zeevaart.