Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
130 JERUZALEM. § 27.
plcgtig uit Egypte daarheen overgebragt). 2. Eethlehem (d. i.
huis des broods), 2 uur van Jeruzalem, ofschoon een onaanzienlijk
stadje of dorp (3000 inwoners), als geboorteplaats van den Heiland
eerwaardig. De prachtvolle, door keizerin Heleua gestichte Ma-
ria-kerk, met de kapel en de grot der geboorte van Jezus Christus,
lokt talrijke scharen van pelgrims. Zoowel de ruimte van de kerk als
die van de lager gelegen „grot der geboorte" zijn onder de drie
Christelijke eerediensten der Armeniërs, Eoomseh-Katholieken en
Schismatieke Grieken verdeeld, die nogtans in hun wederzijdscheu
naijver alles in verval laten komen. 3. Jeruzalem (17 000 inwo-
ners, waaronder meer dan 7000 Joden, 6000 Mohamedanen, het
garnizoen er onder begrepen, bijna 4000 Christenen, meest Griek-
sche). Wat vau de afgezonderde en toch veel beteekenende stelling
van Palestina in het algemeen is gezegd (bl. 132), geldt van Jeru-
zalem in het bijzonder. Ofschoon die stad, in de ligging op een
hoogen rotsgrond, zonder rivier of vruchtbare omstreken, afgeschei-
den van de overige wereld (in 't oosten door de wildernis der Doode
zee, in 't uoorden en westen door moeijelijke rotspaden van Sp-ië
en de Middellandsche zee, in 't zuiden door woestijnen en zand-
vlakten van Egypte), weinig door de natuur is begunstigd gewor-
den, heeft zij eene geschiedkundige vermaardheid verkregen, zoo
als geen andere stad op aarde.
Jeruzalem, op eene (meer dan 2000' hooge) plateauvlakte en wel op
een schiereiland, gevormd door twee beken, die zich ten zuiden der stad
vereenigen (Kidron ten oosten en Gihon ten westen), heeft aan de steile en
diepe inzinking der dalen te danken, dat het van drie zijden (west, zuid,
oost) veilig is, en dus alleen van de vlakke noordzijde kan aangevallen
worden; maar hier wordt het door een grooten muur beschut. Deze van
natuur voor eene vesting geschikte ligging gaf reeds aan de Jebusiten en
later aan David aanleiding om haar tot hunne hoofdstad te kiezen, even
als dit ook de reden was, waarom zij na herhaalde verwoestingen telkens
op de puinhoopen der oude stad weder opgebouwd werd. Alleeu aan de
noordzijde was eene uitlegging mogelijk, en hier heeft men dan ook de
beide latere gedeelten der stad (Akra en Bezetha), terwijl de beide oudere
dc zuidelijke helft beslaan: op den heuvel Sion het zuidwestelijke en op
den tempelberg Moria het zuidoostelijke. De stad wordt nu verdeeld in
de wijken der Muzelmannen (de grootste van allen). Christenen (van zeer
uit elkander loopende sekten), Armeniërs, Joden, Afrikanen (het kleinste).
In het noordwestelijk gedeelte der stad is het middenpunt van het
Christelijk leven in Jeruzalem. Daar is de kerk van het heilige graf
het voorwerp der vereering van de Christenen uit alle volkeren en van alle
belijdenissen. Zij bevat zoowel de plaats van de kruisiging des Hceren