Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
JUDKA. § 27. 135
dal) dan volstrekte hoogte. Over de waterscheiding in dezen
bergrug loopt de kortste en gemakkelijkste weg tusschen het
noorden en zuiden van Palestina, van Hebron naar Jeruzalem
door geheel Samaria tot aan den Tabor; en hierlangs vormen
de voornaamste steden zoowel uit den ouden als nieuwen tijd
even zoo veel rustplaatsen.
De vruchtbaarheid ea schoonheid des lands neemt niet naar
't zuiden (zoo als men al ligtelijk zou denken), maar naar 't noorden al-
lengs toe. Wel gedijen in de zuidelijke kustvlakte van Judea alle edele ge-
wassen der tropische streken, de dadelpalm zelfs levert al rijpe vruchten,
en wanneer de menseh hier eenige vlijt aanwendde, zou deze landstreek
iu staat zijn om dc tegenwoordige bevolking van geheel Palestina (600000
inwoners) te voeden; maar verreweg het grootste gedeelte dezer kustvlakte is
thans eeu onbewoond grasveld. Een liefelijker karakter spreidt het middenste
landschap, Samaria, ten toon; daar zijn de dalen allen rijk besproeid, uit-
muntend bebouwd en met korenvelden en boomgaarden gesierd. Op den
zwarten slijkgrond der vlakte Jesreël tusschen Samaria cn Galilea prijken
niet alleen de weligste gerst- cn tarwevelden, maar ook de kuituur van den
katoenboom is hier gelukt. In het noordelijke landschap, Galilea, is het
karakter der natuur nog bekoorlijker door de liefelijke, vruchtbare dalen,
die bebouwd zouden kunnen worden tot op de hoogste randen; maar het is
ook tevens verheven door de stoute vormen der bergen, de rijke bosschen
der hoogten en het eeuwige sneeuwkleed van den Hermon.
Topographie van het "VVest-Jordaanland.
a, Judea, het zuidelijk landschap.
Op den kust rand ligt in het voormalig gebied der Philistijneu
Gaza, welke stad hare welvaart heeft te danken aan de ligging
als transito-plaats der karavanen, die hier vertoeven om voorraad
van levensmiddelen op te doen voor hun togt tusschen Syrië
en Palestina van de eene cn Petreïsch Arabië eu Egypte van de
andere zijde. In de nabijheid aan de zee bewijzen de ruïnen van
Askalon de vroegere beteekenis dezer Philistijnenstad, die in
de kruistogteu verwoest werd. Noordwaarts, uiet ver van de gren-
zen van Samaria, ligt Jaffa (het Joppe der Pheniciërs), de
markt en havenstad van Jeruzalem, iu 't algemeen de gewigtigste
handelsplaats der geheele kust ; zij werd dikwijls ver^voest, doch
wegens hare gunstige ligging telkens weder opgebouwd.
In het binnenland liggen: 1. Hebron (10000 inwoners) in
een diep dal van het gebergte Juda, de begraafplaats der aartsva-
ders (Abraham, Izaak; ook Jakobs gebeente werd op zijn bevel