Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
HET JÜRDAANDAL. § 27. 133
en van de andere zijde zonder verleiding naar buiten. Deze afzon-
dering werd nog grooter, zoowel door het gebrek aan zeehavens
als aan een dwarsdal aan den Beneden-Jordaan naar de zee eu
door de leiding van den grooten volksweg te land door het noor-
delijk gelegene en naar de zee opene Orontes-dal. Op die wijze
kon een afgezonderd volk in onverdroten bewerking van zijnen
karigen, maar toch rijkelijk beloonenden grond zijne staatkundige
cn godsdienstige zelfstandigheid gedurende eene reeks van eeuwen
bewaren. De ligging in het middenpunt der oude beschaafde we-
reld en tevens ter plaatse waar de drie deelen der oude wereld
elkander zoo nabij kwamen, maakte ook, zoodra de eerste hinder-
palen opgeruimd waren, de snelle verbreiding der Christelijke (la-
ter ook der Mohamcdaansche) godsdienst naar 't oosten eu wes-
ten gemakkelijk.
1. Het stroomgebied van den Jordaan.
De diepe inzinking van het Jordaan dal geeft aan het ge-
heele land een eigenaardig karakter. Op de met „eeuwige sneeuw"
bedekte hoogten van den grooten lïermou aan de zuidelijke hel-
ling van den Antilibanon (deu oostelijken Libanon) uit talrijke
beken oïitstaau, loopt de vereenigde stroom door een eng, met
steile bergwanden ingesloten dal over drie trappen. Op den
bovensten vloeit hij door het kleine, modderige en met riet be-
zette, in den zomer meest uitgedroogde meer Meron (thans El
Hoeleh), weinige uren verder aan het einde van den tweeden trap
door het meer Genezareth (Kinnereth) of de Galileïsche
zee (naar de ligging in Galilea), ook meer van Tiberias ge-
noemd, naar de op den westelijken oever liggende, latere lioofd-
stad van Galilea. Door een ruimer dal komt hij op den der-
den trap in de Doode zee of het Asphaltmeer en vindt
hier zijn einde, zoodat de voortzetting van zijn dal, die tot aan
de Elanitische golf loopt (het Ghor der x\rabieren), droog blijft.
Door zijue lage ligging (reeds 700' onder den spiegel der Mid-
dellandsche zee) is het klimaat aan het meer Genezareth bijua
tropisch en de omstreken zijn de heerlijkste uit geheel Palestina;
zij waren ook het geliefkoosd verblijf van den Heiland, „de wieg
van zijne eerste predikiugen, het vaderland zijner leerlingen (Pe-
trus, Andreas, Jacobus, Johannes), dikwijls de schuilplaats tegen
zijne vervolgers." Tegenwoordig zijn de voornaamste plaatsen door