Boekgegevens
Titel: Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Serie: Van Druten & Bleekers goedkope bibliotheek voor alle standen, of verzameling van nuttige werken over allerlei vakken van wetenschap door de beste der hedendaagse schrijvers,
Auteur: Pütz, W.; Jurrius, J.
Uitgave: Sneek: Van Druten & Bleeker, ca. 1860 *
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-935
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_201752
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Grondbeginselen der vergelijkende aardrijkskunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
130 BAGDAD. § 27.
noordoosten (uit de sneeuwrijke Niphatesketen), loopt hij door de
vruchtbare vlakte van Diarbekr (zie bl. 128), verwijdert zich dan
door eene bepaalde oostelijke wending van den Euphraat, breekt
in zuidelijke rigting en met sterk verval door de Taurusketen en
treedt het ecnvonnige laagland van Mesopotamië binnen. Tegen-
over Mosoel, dat eens door handel en nijverheid (het voorzag
geheel Europa met mouscline) eene der beroemdste steden van
het oosten was, waar men nu nog slechts eene schaduw van den
ouden glans heeft overgehouden, zijn onlangs de overblijfselen van
het oude Ninive ontdekt, onderzocht cn opgegraven. Beneden Mo-
soel neemt de Tigris uit het terrasland van de westelijke helling
van Iran den grooten en kleinen Zab op en bereikt op het
einde van zijnen middenloop de stad Bagdad (met 90000 inwo-
ners) aan den oostelijken oever.
Bagdad, eertijds aan beide oevers van den Tigris gelegen, was meer
dan vijf eeuwen lang de hoofdstad der Arabische wereldheerschappij en
een middenpunt voor den handel. Met den val van het Kalifaat door de
Mongolen (1258) werd de stad in een puinhoop veranderd. Later als Turk-
sche stad herbouwd op de oostzijde van den Tigris, verhief zij zich door
hare gunstige ligging spoedig weder tot eene aanzienlijke stapelplaats vau
den Indischen handel op de Levant en als de zetel van een magtigeu
Pacha tot eene aanzienlijke residentie. Maar ook deze hoofdstad is nog
niet lang geleden, gelijk zoo veel steden in het oosten, door pest (1831),
oorlogstooncelen, overstroomingen (insgelijks in 1831) andermaal ontvolkt
en in diep verval geraakt. Even als Mosoel heeft ook Bagdad in zijn
naasten omtrek grootsche ruïnen van vroegere zetels der beschaving, van
Seleiicia, Ktesiphon, Madain en vooral die van het oude Babyion aan bei-
de zijden van den Euphraat.
Van Bagdad (en Babyion) stroomafwaarts wordt de tusschen
beide rivieren ingesloten vlakte (van Dsjesirah, d. i. eiland der
Arabieren) weder breeder, omdat de Tigris zich zuidoostwaarts
wendt. Daarom moet de Euphraat ten laatste zijne rigting naar
liet oosten nemen om hem weder in te halen.
De aldus vereenigde, majestueuze, diepe stroom. Schat el
Arab genoemd, volgt de rigting van den sterken, snelvlietenden
Tigris naar het zuidoosten, door het heerlijkste bebouwde land,
van alle kanten door dorpen en dadelbosschen, besproeijende ka-
nalen en vruchtbare weiden langs den oever vergezeld, naar de
Perzische golf. Op den westelijken oever van den Schat el Arab
stichtte de Khalif Omar de stad Basra, als het middenpunt voor
het wereldverkeer tusschen Indië en Europa. Later kwam zij ge-